มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ลิงค์: https://ehenx.com/12193/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการศึกษา,บุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา นั้น จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศึกษา

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


บุคลากร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์


นักวิชาการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา


บุคลากร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

8.2.3 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และความรู้เฉพาะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ – เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต – โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล – ระบบฐานข้อมูล – หลักการเขียนโปรแกรม – ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – หลักคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


นักวิชาการศึกษา

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ทดสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้ 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 4. ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


บุคลากร

ทดสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้ 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 4. ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานตำแหน่งบุคลากร และความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว – ทฤษฎีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล – กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล – ระบบการจำแนกบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา – ระบบการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง – ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน – การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร – การจัดทำแผน/โครงการพัฒนาบุคลากร – จรรยาบรรณทางวิชาชีพและการดำเนินการทางวินัย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 6 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments