กรมการทหารช่าง

ลิงค์: https://ehenx.com/12251/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 150
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัคร

ประกาศประกาศกรมการทหารช่าง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง ให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสบุนการรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย กรมการทหารช่าง มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่สมัครใจ ชอเลื่อน กำหนดเวลาปลดประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ปลด ๑ พ.ค. ๖๓) และทหารกองหนุนที่เคยรับ ราชการในกองประจำการ เหล่าทหารช่าง เพึ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ใน หน่วยของส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่าทหารช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๐ อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้.-

๑. ประเภทผู้สมัคร

๑.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการใน เหล่าทหารช่าง อย่างน้อย ๑ ปี หรือเป็นทหารกองประจำการเหล่าทหารช่างที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหาร กองหนุน ใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ชิ่งมีเวลารันราชการอย่างน้อย ๑ ปี    จำนวน ๗๕ อัดรา

๑.๒ ทหารกองประจำการที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ สังกัดกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ปลด ๑ พ.ค. ๖๓)    จำนวน ๗๕ อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวน

อัตราว่าง : 150 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายทหารประทวน

๒. คุณสมปีติทั่วโป

๒.๑ เพศชาย อายุไม่เกิน ๒๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ ลบด้วย พ.ศ.เกิด)

๒.๒ ผู้สมัครตามข้อ ด.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง

๒.๓ ผู้สมัครตามข้อ ๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง

๒.๔ มีร่างกายแข็งแรงสมนุรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

๒.๕ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการกำหนดสัญชาติ ของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการ นายทหารประทวนประจำการ หรือ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๕๗

๒.๖ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็น โรคหรือมีความพิการ หรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ชิ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และกฎกระทรวงยึบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซม. ขั้นไป และมีชนาดรอบอก ตั้งแต่ ๗๕ ซม. ขั้นไป (ในเวลาหายใจออก) และมีนํ้าหนักตัว ไม่น้อยกว่า ๔๘ กก. และไม่อยู่ในภาวะอ้วน (Obesity) ชิ่งมีค่าดัชน้ความหนาแน่นของร่างกาย (Body Mass Index) ตั้งแต่ ๓๐ กิโลกรัมต่อดารางเมตรขั้นไป

๒.๗ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และป็บับที่แก้ไขเพิ่มเดิม

๒.๘ ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นที่ดูบ่ารังเกียจ ไม่มีร่องรอยการเจาะห ทั้งนึ้ให้อยู่ในดุลย พินิจของคณะกรรมการรับสมัครฯ

๒.๘.๑ ผู้สมัครตามข้อ ๑.๑ อนุโลมให้ผู้ที่มีรอยสักในร่มผ้าซี่งมองไม่เห็นได้จาก ภายนอกเมื่อแต่งกายจุดกีฬา (เสั้อยีดคอกลมแขนสั้น กางเกงกีฬาขาสั้น ถุงเท้าและร้องเท้ากีฬา) หรือวัดระยะ จากข้อศอก หรือหัวเข่าขึ้นไปถึงบริเวณที่มีรอยสักได้ระยะน้อยกว่า ๖ นิ้ว หากมีรอยสักในร่มผ้านอกเหนือจาก ข้างต้น ต้องมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินสมควร (บริเวณแขนและขาทั้งด้านหน้าและด้านหลังต้องไม่เกิน ๑/๔ ของแขนและขา บริเวณลำตัวด้านหน้าไม่เกิน ๑/๔ ของลำตัว และลำตัวด้านหลังไม่เกิน ๑/๔ ของแผ่นหลัง) ไม,มีแผลเป็นที่ดูน่ารังเกียจ และไม่พบร่องรอยการเจาะหู ทั้งนิ้โห้อยู่โนดุลยพินิจของ คณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของ ทบ.

๒.๘.๒ ผู้สมัครตามข้อ ๑.๖ อนุโลมให้ผู้ที่มีรอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจาก ภายนอก เมื่อแต่งกายเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว ทั้งนิ้รอยสักในร่มผ้า ต้องมีขนาดไม่ใหญ่จน เกินสมควร (บริเวณแขนและขาทั้งด้านหน้าและด้านหลังต้องไม่เกิน ๑/๔ ของแขนและขา บริเวณลำตัว ด้านหน้าไม่เกิน ๑/๔ ของลำตัว และลำตัวด้านหลังไม่เกิน ๑/๔ ของแผ่นหลัง) ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่า รังเกียจ และไม่พบร่องรอยการเจาะหู ทั้งนี๋ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาแล้วว่า เหมาะ ไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของ ทบ.

๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในคีลธรรมขันตีงาม, ไม่อยู่ในสมณเพศ, ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราขการ

๒.๑๑ เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประขาธิปไตยขับมีพระมหากพ้ตริย์เปีนประมุข ๒.๑๒ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน ๒.๑๓ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด ฐานประมาท หรือลหุโทษ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ไม่อยู่ในระหว่างรอลงอาญา และไม่อยูใน ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว

๒.๑๔ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้เทษหรือมีประว้ติคดีอาญาในข้อหา เกี่ยวกับยาเสพติด

๒.๑๕ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลอกกำหนด

๒.๑๖ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้ง ข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ทบ. จะถึอได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูล อันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ตังนั้น ทบ. จะ สงวนสิทธึ๋ในการพิจารณาอาจไม่วับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้

๓. ข้อกำหนค

๓.๑ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ จะโข้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไมใต้

๓.๒ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือก ตรวจสอบประวัตอาชญากรรม, คุณวุฒิการศึกษา, หลักฐานทางทหาร และทำสัญญาเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารตากว่าชันสัญญาบัตรแล้ว จะได้รับการ บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำเหล่าทหารช่าง โดยได้รับยศ สิบตรี

๓.๓ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศตามข้อ ๓.๖ แล้ว จะต้องเข้ารับการัฝืกอบรมหลักสูตร ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง หลังจากสำเร็จการนืกอบรมแล้ว จะไค้รับการปรับย้ายไปรับ ราชการในหน่วยต่างๆ ของส่วนกำลังรบและส่วนสนับสบุนการรบ ตามผลคะแนนในการสกอบรม กรณีไม่ สำเร็จการสกอบรมตามหลักสูตร ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม กองทัพบกจะดำเนินการระงับการบรรจุเข้ารับ ราชการ และการขอแต่งตั้งยศ และเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย / ค่าใช้จ่าย ตามจำนวนที่จ่ายจริง

๓.๔ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัดิขัดต่อระเบียบของกองทัพบก และ ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมมะ โดยกองทัพบกมีสิทธิยกเลิกการบรรจุเข้ารับ ราชการพร้อมกับดำเนินคดีและเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย / ค่าใช้จ่าย ตามจำนวนที่จ่ายจริง

๓.๕ หากผู้สมัครดังกล่าวไม่ชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ ๓.๓ หรือ ๓.๔ ผู้คํ้าประกันจะต้อง ชดใช้ค่าเสียหาย / ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๓.๖ การรับสมัครในครั้งนี้ กำหนดให้รับสมัครผู้ทีสำเร็จการศึกษาถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในกรณีวันที่อื่นหลักฐานยังไม่ได้รับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ให้ใช้ใบรับรองผลการศึกษาแทน และเมื่อได้รับ การดัดเลือกให้บรรจุเข้ารับราชการแล้ว ให้นำสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษามาให้เจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับ การศึกษา มิฉะนี้นถึอว่าสละสิทธึ๋ในการบรรจุเข้ารับราชการ และจะเรียกบุคคลอะไหล่มารายงานตัวเพี่อบรรจุ เข้ารับราชการแทน

๓.๗ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดำเนินการตรวจสอบ รอยสัก แผลเป็น และร่องรอยการเจาะหู ตามข้อ

๓.๘ ก่อนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หากตรวจพบรอยสัก แผลเป็น และร่องรอยการเจาะหูที่ไม่ เป็นไปตามที่กำหนด คณะกรรมการฯ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและภาควิชาการ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธึ๋ไดๆ ไต้

๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร อัพโหลดรูปถ่ายครื่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา หากเป็นทหารกองประจำการให้แต่งกายเครื่องแบบตามสังกัด บุคคลทั่วไปสวมเสื้อคอปกสีขาว ต้องเป็นรูปถ่ายไว้ ไม่เกิน ๓ เดือน และอัพโหลดหลักฐาน ดังนี้-

๔.๑ บัตรประจำตัวประชาชน

๔.๒ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา

๔.๓ ใบสูติบัตร

๔.๔ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของผู้สมัคร บิดา มารดา และใบมรณบัตรของ บิดา มารดา

๔.๕ ทะเบียนสมรส หรือใบหย่าของ บิดา มารดา

๔.๖ ใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุว่าสำเร็จการศึกษา

๔.๗ ใบรับรองผลการศึกษา (สำหรับบุคคลตามข้อ ๓.๖)

๔.๘ หลักฐานทางทหาร

๔.๘.๑ ผู้ที่ปลดประจำการแล้ว ใช้หนังสือสำคัญ (สด.๘) และหนังสือรับรองความ ประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด

๔.๘.๖ ทหารกองประจำการที่กำหนด จะปลดฯ ใน ๑ พฤษภาคม ๖๕๖๔ ให้ใช้ หนังสือ สด.๓ และ หนังสือรับรองว่ารับราชการในกองประจำการ ในบิใด ผลัดได ตั้งแต่เมื่อใด และปลด ประจำการเมื่อใด จากผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป

๔.๔ หลักฐานขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ประจำปี ๒๔๖๓ ครั้งที่ ๑

๕. การรัปสมัคร

๕.๑ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) https.7/engr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒0 มกราคม ๒๕๖๔ และให้ผู้สมัครศึกษาชั้นตอนการดำเนินการสมัครทางอินเทอร์เบ็ตโดย ละเอียด และปฎ้บัตตามชั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง

๕.๒ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ชิ่งเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการ ทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓0 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) โดยนำแบบฟอร์มชำระเงินโปชำระเงินผ่านทาง เคาบเตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔

๕.๓ ประกาศรายชื่อผู้มืสิทธสอบ ฯ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไขพ https7/www,facebook.com/personneldiv

๕.๔ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบไค้ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไขฅ์
http$y/engr..thaijobjob,com

๕.๕ ผู้สมัครสอบเข้ารับพิงคำชี้แจง และตรวจรอยสัก แผลเป็น และร่องรอยการเจาะหู ตามข้อ

๕.๖ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายงานตัว ณ โรงพลศึกษา กองพันบริการ กองบริการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังซี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๙๐0 (กรณีไม่มารายงานตัวตาม เวลาที่กำหนด หรีอคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ รอยสัก แผลเป็น และร่องรอยการเจาะหู พิจารณาแล้วว่าไม่ ผ่าน ถือว่าหมดสิทธึ๋ในการสอบรอบต่อไป)

๖. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๖.๑ รายงานตัว ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังชี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๕๓๐ (กรณีไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ้)

๖.๒ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สนามหน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง ตังแต่เวลา ๐๖๓๐ – ๑๖๓๐

๖.๓ การแต่งกาย ชุดกีฬา รองเท้ากีฬา (เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นลีขาว , กางเกงขาสั้นสีดำ)

๖.๔ ท่าที่ไช้ไนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน ๓ ท่า โดยใช้เกณฑ์ผ่านของ กองทัพบก ร้อยละ ๖๐ มีดังนี้

๖.๔.๑ ดันพื้น ๒ นาทื

๖.๔.๒ ท่าลุกนั่ง ๒ นาที

๖.๔.๓ วิง ๒ กิโลเมตร

๖.๕ ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทาง https:/www.facebook.com/personneldiv (ผู้ที่ทดสอบร่างกายไม่ผ่าน จะไม่มีสิทธิ้สอบภาควิชาการ)

๗. สอบคัดเถือกภาควิชาการ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

๗.๑ รายงานตัว ณ โรงพลศึกษา กองพันบริการ กองบริการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังชี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ (กรณีไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธี๋)

๗.๒ สอบข้อเขียน ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ตั้งแต่เวลา ๑๓๓๐ – ๑๕๓๐

๗.๓ การแต่งกาย เสื้อยึดคอกลมแขนสั้นสีขาว กางเกงวอร์มสีดำ รองเท้ากีฬา (กรณียัง ไม่ปลดประจำการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)

วิชาที่สอบ

นายทหารประทวน

๘. วิชาที่สอบคัดเลือก

๘.๑ วิชาทั่วไป ๔ วิชา ๖๐ คะแนน

๘.๑.๑ คณิตศาสตร์    ๑๕    คะแนน

๘.๑.๒ ภาษาไทย    ๑๕    คะแนน

๘.®.๓ ภาษาอังกฤษ    ๑๕    คะแนน

๘.๑.๔ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๓    ๑๕    คะแนน

๘.๒ วิชาทหาร ๑ วิชา ๕๐ คะแนน (ขอบเขตความรู้การฟิกทหารใหม่และการฟิกตามหนัาที่)

๙. ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์
https://www.facebook.com/personneldiv

๑๐. สอบสัมภาษณ์ วับที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (เกณฑ์ ผ่าน, ไม่ผ่าน)

๑๐.๑ รายงานคัว ณ ลานรวมพลหน้ากองพันนักเรียน โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ (กรณีไม่มารายงานตัว ตามเวลาที่กำหนดลือว่าสละสิทธึ้)

๑๐.๒ สอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐

๑๐.๓ การแพ่งกาย ชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้น กางเกงขายาว) รองเท้าทุ้มส้น ห้าม สวมเสื้อยืด, กางเกงยืนต์, กางเกงวอร์ม, รองเท้าแตะ (กรณียังไม่ปลดประจำการให้แต่งกายชุดเครื่องแบบ)

๑๐.๔ ผู้ที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านถือว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบติไม่ครบถ้วนในการบรรจุเข้ารับ ราชการตามหลักเกณฑ์ของ กห. และ ทบ. โดยยึดลือผลการสอบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการเป็นที่สั้นสุด

๑๑. ตรวจโรค วันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ ณ โรงพยาบาล ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๑๒. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/personneldiv

๑๓. หากจำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามข้อ ๑.๒ ไม่ครบจำนวน ๗๕ นาย จะจัดบุคคล อะไหล่ของผู้ที่สอบคัดเลือกในข้อ ๑.๑ ที่จัดเรียงลำดับคะแนนแล้ว ทดแทนจนครบ ๗๕ นาย

๑๔. ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านทุกขั้นตอนตอนในการคัดสรร ๆ เพื่อเข้ารับราชการ หากขาด ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งลือว่าสละสิทธิ้ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสั้น

๑๕. เมื่อประกาศผลสอบรอบสุดท้ายแล้ว หากผู้สมัครไม่มารายงานตัวดามห้วงเวลาที่กำหนด ลือว่าสละสิทธิ้การบรรจุเข้ารับราชการ และจะเรียกลำดับต่อไปเข้ามารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการแทน

๑๖. บุคคลอะไหล่ติดต่อแจ้งยีนยันรับทราบผลการจัดลำดับการสอบใวัด้วย กรณีหากมีบุคคล ตัวจริงสละสิทธิ้จะได้แจ้งให้มารายงาบตัวเพื่อบรรจุทดแทนทันที

๑๗. การรายงานตัวและการทำสัญญา วันที่ ๒๙ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภา^รังซี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๑๘. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ กองกำลังพล กรมการทหารช่าง ค่ายภาเนุรังซี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔ ต่อ ๕๓๑๒๔ 1 ๕๓๑๒๕ ในวับและเวลาราชการ และ ขอให้ติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบๆ อยู่ตลอดเวลา ผ่านช่องทาง https://facebook.com/personneldiv (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดชองไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์และ ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ได้

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการทหารช่าง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 ม.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการทหารช่าง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments