ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/12256/ หรือ
ตำแหน่ง: นักคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-24,910
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ม.ค. – 3 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ก.ห.

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลึอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ ของสำนักงาน ก.พ.

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไนตำแหน่งนักคอมทิวเตอร์ อะบั้น อาด้ยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๖๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารหนักงานราชการ เริอง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาท้นธ์ ๒๕๕๔ ดังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้งรายละเอียดตํอไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500-24910 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักคอมพิวเตอร์

เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบโปรแกรมใช้งาน (Appilcation Software) เพื่อการบริหารงานบุคคลและวางแผนกำลังคน
  ในระดับส่วนราชการและในราชการพลเรือน รวมทั้งการวางแผนเพื่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสำนักงาน ก.พ. ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการกำหนด
  ตัวผู้ใช้ และขอบเขตการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล
 3. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) มาตรฐานของข้อมูล และรหัสที่ใช้
  ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 4. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง Software ที่ใช้ในสำนักงาน ก.พ. เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมต่อข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ก.พ.
 5. กำกับ ดูแล การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบไฟฟ้ารวมทั้งการให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ Software ต่าง ๆ
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักคอมพิวเตอร์

 • การประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีหลักสูตร ดังนี้
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น PHP, HTML, JAVA, Python
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา และการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล (Database)
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Cloud Computing)
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

๒. การประเมินครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ทั้งนี้ จะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ก่อน และเมื่อผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ก.พ. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. – 3 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments