กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลิงค์: https://ehenx.com/12266/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.พ. – 8 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัคร

ประกาศประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบํตงาน

ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่งจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ดังนี้

1. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 3. ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศบียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  และ

2. ได้รับใบประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับประกาศนืยบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ส่งขนาดตํ่ากว่า 500 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ตํ่ากว่านี้
 2. ได้รับประกาศนืยบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ส่งขนาดตํ่ากว่า 500 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ตํ่ากว่านี้
 3. ได้รับประกาศนืยบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ส่ง ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ตํ่ากว่านี้

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีประกาศนึยบัตรอย่างอื่นนอกเหนือจาประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ของเรือกลเดินทะเลใกล้ส่ง ขนาดตํ่ากว่า ๕๐๐ ตันกรอส หรือประกาศนืยบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ส่ง ขนาดตํ่ากว่า ๕๐๐ ตันกรอส หรือประกาศนืยบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ส่ง ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ตันกรอส ให้ยื่นหนังสือรับรองการเทียบประกาศนืยบัตร ซึ่งกรมเจ้าท่าเทียบไดไม่ตํ่ากว่า ประกาศนืยบัตรดังกล่าว ประกอบการรับสมัคร หากไม่มีหนังสือรับรองการเทียบประกาศนืยบัตรจากกรมเจ้าท่า ไม่อนุญาตให้สมัคร และจะถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานเดินเรือ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ปฏิบัติงานในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้า เพื่อรักษาสมดุลชองระบบนิเวศทางทะเล
 2. รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
 3. ควบคุมทิศทางเรือให้เดินอยู่ในเส้นทางที่ได้รับมอบหมาย และหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่าง ๆ เพื่อให้เรือสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ
 4. ดูแล และบำรุงรักษาเรือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เพื่อให้มี ความพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา
 5. จัดเตรียมแผนงานการซ่อมประจำปี ของอุปกรณ์ เช่น ตัวเรือ เครื่องยนต์ และเครื่องจักร เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทำการพิจารณาอนุมัติแผนงานดังกล่าวต่อไป
 6. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการสนับสนุน ให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานทีอยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
 2. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที,ตนรับผิดชอบ
 3. จัดฟิกอบรมเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์ทางทะเลและชายส่ง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับกลุ่มชาวประมงและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
 4. แนะนำการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเรือ และวิธีการเดินเรือ เพื่อช่วยให้ผู้ทำการเดินเรือ สามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน

หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่ง

1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินเรือ
 2. ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมเรือ
  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบปฏิบัติ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความ เหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

  2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจ ใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 8 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

  Facebook Comments