สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ลิงค์: https://ehenx.com/12308/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 29 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์

3.1 คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธื้ใจ
 4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผูใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ้นเฟิอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 9. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 11. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 14. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 15. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับ การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ทางเวชนิทัศน์ และต้องเป็น คุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นักประชาสัมพันธ์

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันและสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์
  2. จัดทำเอกสาร และผลิตบทความ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  3. เขียนข่าว บทความ และเรียบเรียงคำบรรยายภาพ ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้หรือ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ
  4. ถ่ายภาพและบันทึกภาพด้วยอุปกรณ์ทางโสตทัศนูปกรณ์
  5. ตัดต่อวิดีทัศน์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์
  6. จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเลียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน การจัดแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
  7. จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  8. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ บริหารจัดการด้านลื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงการแกิไขปัญหาเกี่ยวกับ งานประชาสัมพันธ์
  9. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และเกิดผลสัมฤทธี้ของงาน ตามที่กำหนด
  10. วางแผนการทำงาน ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้
  11. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ :สมัครอีเมล์  

  ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามที่[ด้ประกาศไวิในประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.2 และ 4.3) ในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF โดยยื่นได้ที่ Email : human_cifs@hotmail.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (08.30 – 16.30 น.) โดยทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะยึดตามลำดับเวลาที่ปรากฏใน Email ที่ได้รับเป็นสำคัญ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด
  กรณีผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครก่อนเวลา 08.30 น. และหลัง 16.30 น. เป็นต้นไป จะถือว่าเป็นผู้[ม,มีคุณสมบัติในการรับสมัครมาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกใน ครั้งนี้

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 – 29 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments