การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/12345/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างระดับ๓
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 5 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ ๓ แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นพนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ ๓ แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธึ๋ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ๋ที่ดิน (ช่าง ๓ สร.กจก.ฝกส.) จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๒,๐๐๐ บาท โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่าง ระดับ ๓

อัตราว่าง : 12,000 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 1 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่าง ระดับ ๓

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการสำรวจ
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น)
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กะทำโดยประมาท หรือควาผมิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ความสามารถที่กำหนดในการรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ ๓ สายงาน
กรรมสิหธที่ดิน (สำรวจและรังวัด)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • มีความเชี่ยวชาญในงานสำรวจ รังวัด สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรได้
 • มีความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบและข้อมูล ที่ต้องประสานกับหน่วยงานอื่น สามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้

วิชาที่สอบ

ช่าง ระดับ ๓

สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยมีรายละเอียดวิชาที่สอบดังนี้

 • ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) คะแนนเต็ม 20 คะแนน
 • ความสามารถด้านตัวเลข (Number Factor)
 • ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Factor)
 • ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Factor)
 • ความสามารถด้านการสังเกตรับรู้ (Perception Factor)
 • ความรู้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 30 คะแนน
 • ความรู้ด้านการสำรวจและรังวัด เพื่องานจัดกรรมสิทธิ้ที่ดิน เช่น การคำนวณค่าพิกัดฉาก การสำรวจเก็บรายละเอียด การคำนวณหาพื้นที่และระยะต่าง ๆ
 • ความรู้ด้านการสำรวจระดับ
 • ความรู้ด้านการจัดทำแผนที่ Digital Map โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนด จึงจะมีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ

สอบภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 • สอบปฏิบัติงานสำรวจและรังวัด

ผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนดจึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. – 5 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments