สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://ehenx.com/12662/ หรือ
ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มี.ค. – 31 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งต่างๆ อาศัยอำนาจตามความในประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ประกอบมติคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวับที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่เป็ดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเตือนที่จะได้รับ
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน โดยแบ่งเป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน ๑๐ เขต (เพื่อประโยชน์ในการสมัครสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี และการ บรรจุแต่งตั้ง) ตามตำแหน่งและอัตราที่ว่างของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ดังนี้
๑.๑ กลุ่มภาคกลาง เขต ๑ (ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง)โดยมีตำแหน่งที่ เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเตือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคกลาง เขต ๑’’ แนบท้ายประกาศนี้
๑.๒ กลุ่มภาคกลาง เขต ๒ (ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเตือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับ สมัครภาคกลาง เขต ๒’’ แนบท้ายประกาศนี้
๑.๓ กลุ่มภาคกลาง เขต ๓ (ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคกลาง เขต ๓” แนบท้ายประกาศนี้
๑.๔ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ (ประกอบด้วยจังหวัดกาทสินธ์ จังหวัดชอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ®” แนบท้ายประกาศนี้
๑.๕ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒ (ประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี) โดยมีตำแหน่งที่ เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒” แนบท้ายประกาศนี้

๑.๖ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๓ (ประกอบด้วยจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาพ จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี) โดยมีตำแหน่งที่ เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๓” แนบท้ายประกาศนี้
๑.๗ กลุ่มภาคเหนือ เขต ๑ (ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดเขียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคเหนือ เขต ๑” แนบท้ายประกาศนี้
๑.๘ กลุ่มภาคเหนือ เขต ๒ (ประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคเหนือ เขต ๒” แนบท้ายประกาศนี้
๑.๙ กลุ่มภาคใต้ เขต ๑ (ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี)โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะ บรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคใต้ เขต ๑” แนบท้ายประกาศนี้
๑.๑© กลุ่มภาคใต้ เขต ๒ (ประกอบด้วยจังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุ แต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคใต้ เขต ๒” แนบท้ายประกาศนี้
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “บัญชีลักษณะงานที่ ปฏิบัติ” ท้ายประกาศนี้
๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นลำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธื๋ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟ้นเฟิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใท้ออกจากราชการ!วัก่อน ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชองข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘)ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้ต้องรับใทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นชองรัฐ
(๑๖) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน เทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชองข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน เทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้ เข้าสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๔๐๑ ลงวันที่ ๖๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหา เถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๖๔๓๘
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑) ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.จ. 1 ก.ท. 1 ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบก่อนหรือในวันปิดรับสมัครสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค/เขต” ตามข้อ ๑
(๒) ผู้สมัครสอบในตำแหน่ง“ครูผู้ช่วย”และ“ครูผู้ดูแลเด็ก”นอกจากมีคุณสมบัติตาม (๑) แล้ว ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
(๓) ผู้สมัครสอบในตำแหน่ง “วิศวกรโยธาปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (๑) แล้ว ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
(๔) ผู้สมัครสอบในตำแหน่ง “สถาปนิกปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (๑) แล้ว ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
(๔) ผู้สมัครสอบในตำแหน่ง “นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (๑) แล้ว ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

 • ๔ –
  ๔. การรับสมัคร
  ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓® มีนาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามชั้นตอน ดังนี้
  (๑) เปิดเว็บไซต์ http;//www.dlaapplicant2564.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งข้น อปท.”
  (๖) กรอกข้อความไท้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามชั้นตอนที่กำหนด โดยผู้สมัครตอง อัพโหลดภาพถ่ายถืหน้าตรง 1[ดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ &งถ่ายไม่เทิน ๖ เดือน (โดยอนุเบาตใหัได้ภาพถ่ายจากโหรศัพห์ม่อถือได้) ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินชองธนาคารไทย พาณิชย์ ให้โดยอัตโนมัติ
  (๓) พิมพ์ใบสมัครสอบแข่งขัน หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หัวข้อ “พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน” ลงในกระดาษชนาด A๔ จำนวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ใน ขณะนั้น ใท้บันทีกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ยูเอสบี แฟลชไดรฟ หรือ Diskette เป็นต้น เพื่อนำไปพิมพ์ไนภายหลัง
  ในกรณีไม,สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบแข่งข้น หรือแบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึก ข้อมูลไม่ได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบแช่งขัน หรือแบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลง ในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไมสามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครและการยืนยันการสมัครใน ครั้งแรกได้
  ๔.๒ การชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และสินสุดภายใน เวลา ๒๓.00น.ของวันที่ ๑ เมษายน๒๕๖๔ทั้งนี้การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วและได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวัน เวลา ที่กำหนด โดยผู้สมัครสอบ สามารถชำระเงินได้ ๖ ช่องทาง ดังนี้
  (๑) การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM (โดยการสแกนบาร์โคด หรือ QR Code)
  ผู้สมัครที่มีบัตร ATM ของธนาคารทีเข้าร่วม Cross Bank Bill Payment (ธนาคาร ไทยพาณิชย์/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารทหารไทย ธนาคารผูโอบี/ธนาคารธนชาต/ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย/ธนาคารมิชูโฮ) สามารถเลือกชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารดังกล่าว โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินตามข้อ ๔.๑ (๓) ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM เลือกรายการ “เติมเงิน/ชำระเงิน/บาร์โค้ด” สแกนบาร์โค้ด หรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนแบบฟอร์มการ ชำระเงิน ตามข้อ ๔.๑ (๓) ตรวจสอบความถูกต้องบนหน้าจอ แล้วกดยืนยันการชำระเงิน และให้เก็บหลักฐาน การชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
  (๒) การชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)
  ผู้สมัครสามารถใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) เพื่อ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคารที่เข้าร่วม Cross Bank Bill Payment (ธนาคารไทยพาณิชย์/ ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารทหารไทย ธนาคารยูโอบี/ ธนาคารธนชาต/ธนาคารออมสิน/ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย/ธนาคารเกียรตินาคิน/ธนาคารทีสโก้/ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) โดยสามารถเลือกวิธีชำระเงินได้ ๒ วิธี ดังนี้
  (๒.๑) กรณีผู้สมัครสอบพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินจากระบบ ให้เลือกเมนูสแกน เพื่อชำระเงินจากบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) และสแกนที่บาร์โค้ด หรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนแบบฟอร์มการชำระเงิน ตามข้อ ๔.ด (๓) และดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการชำระเงินของแต่ละ ธนาคารข้างต้นจนสำเร็จ

(๒.!ธ) กรณีผู้สมัครสอบไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินจากระบบ เมื่อลงทะเบียน เรียบร้อยจะปรากฎแบบฟอร์มการชำระเงิน บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้ผู้สมัครสอบเลือกเมนูสแกนเพื่อชำระเงิน จากบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) และสแกน QR code บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการชำระเงิน•ของแต่ละธนาคารดังกล่าวจนสำเร็จ
๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ    จำนวน ๓๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑๕ บาท (กรณีใช้ บริการธนาคารอื่น นอกเหนือจากธนาคารไทยพาณิชย์ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขั้นสูงสุดไม่เกิน ๕ บาท ตาม ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๔.๔ ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ (การกำหนด เลขประจำตัวสอบโดยการสุ่ม) และสามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ชิ่งจะมีระบุเลขประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐เมษายน ๒๕๖๔ ที่เว็บไซต์ h«p://www.dlaapplicant2564.com หัวข้อ “พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้า สอบ” แล้วพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ที่มีเลขประจำตัวสอบลงในกระดาษ A๔ โดยผู้สมัครสอบต้องลงลายมือ ชื่อในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้ครบล้วน (โดยผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบภาพถ่ายให้ตรงกับผู้สมัครสอบ) เพื่อ นำไปแสดงตนหรือส่งมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบ
๔.๕ ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น (ตาบอดทั้งสองข้าง) ตามประกาศกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ ความพิการ ข้อ ๔ (ด) ให้ระบุในการกรอกข้อมูลการสมัครด้วย เพื่อจะจัดให้เข้าลอบที่ศูนย์สอบ กวุงเทพมหานคร หรือในสถานที่ ที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งข้นพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) กำหนดเท่านั้น
๕. เงื่อนไขการสมัคร
๕.® ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้น เมื่อสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแกไขข้อความใดๆ ได้อีก
๕.๒ ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่ง และเลือกกลุ่มภาค/เขต ที่สมัครสอบได้ เพียง ๑ กลุ่มภาค/เขต เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแกไขไม่ได้ (ผู้สมัครจึงต้องละเอียด รอบคอบ และตรวจสอบ การพิมพ์ชื่อ – สุกล เลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ ให้ถูกต้อง)
๕.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ สมัครสอบตามข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิด รับสมัคร คือ วันที่ ๓® มีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๕.๔ การสมัครสอบตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้อง ของข้อมูลตังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเดิม ตังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๕.๕ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบล้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่ มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือหากภายหลังผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกด้องครบล้วน หรือตรวจ พบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิชิ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไป.ดามประกาดรัปลมัดรุฮอุป ให้ถือวำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแด่ด้นและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิหริเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะประกาศรายชื่อผู้มสิทธิ เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ และจะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com โดยผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบชื่อ ผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และสถานที่สอบของตนเองได้ ที่หัวข้อ “ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ”
ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (ซึ่งมีรายละเอียดตำแหน่งที่สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ลอบ รูปถ่ายผู้สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ) ทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หัวข้อ “พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เช้าสอบ” ไต้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ สำหรับ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศเมื่อผู้สมัครสอบได้สอบผ่านภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ในข้อ ๙ ของประกาศรับสมัครนี้
๗. หลักสูดรวิริการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี ๓ ภาค รายละเอียดตามที่ได้กำหนดไวิใน “หลักสูตรและ วิธีการสอบแข่งขัน” แนบท้ายประกาศนี้ ตังนี้
๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตาม ระดับตำแหน่ง ดังนี้ (รายละเอียดตามที่ได้กำหนดไว็ใน “หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน” แนบท้ายประกาศนี้)
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) เป็นการสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุป ความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโนัม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐาน หรือ ให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้
(๒) วิชาความรู้พี้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
เป็นการสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า ด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่า ด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารบรรณ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
(๓) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
เป็นการสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือ ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว (๔) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
เป็นการสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุป ความ การตีความ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว
๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับดำแหน่ง (ภาค ช) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยผู้สมัครสอบไนตำแหน่งใดต้องสอบความรู้ ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏีบ้ติงานในหน้าที่โดยเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น รายละเอียดตามที่ได้กำหนด ไว้ใน “หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน’, แนบท้ายประกาศนี้

๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ไน การปฏิบัติงานใบหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและ คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รายละเอียดตามที่ได้กำหนดไว้ใน “หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน”
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่งต้องสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑในข้อ ๙ แล้ว จะต้องยื่นหลักฐานเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ต่อไป โดยจะประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบในภายหลัง ทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หัวข้อ “ประกาศรายชี่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ค”
๘. หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบ
๘.® วันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ต้องนำหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงต่อกรรมการหรือเช้าหน้าที่คุมสอบเพื่อเข้าสอบ หากไม’นำมาแสดงกรรมการหรือเช้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
(๑) บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ตามข้อ ๖
(๒) บัตรประจำตัวประขาชน หรือบัตรประจำตัวเช้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัว ข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ซึ่งปรากฎรูปถ่าย ลายมือขื่อ และเลขประจำตัว ประชาชน ๑๓ หลักที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ หากไม่มืบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว เช้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการดังกล่าว ให้ใช้ เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ที่นายทะเบียนรับรอง}
ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม,ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่ อนุญาตให้เข้าสอบ แต่หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบโดยต้องนั่งอยู่ ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
(๓) หลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนขื่อ -นามสกุล (ในกรณีขื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
๘.๒ วันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เฉพาะผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ต้องยื่นและส่งมอบหลักฐานและเอกสารให้เจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดังนี้
(๑) บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ตามข้อ ๖
(๒) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ลงลายมือขื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวตามข้อ ๘.๑ (๒) และบัตรประจำตัวตามข้อ ๘.๑ (๒) (ตัวจริง) ซึ่งปรากฎรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

(๕) สำเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
(๖) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ต้องไม่หมดอายุ) จำนวน ๖ ฉบับ ดังนี้
(๖.๑) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (กรณีสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยหรือครูผู้ดูแลเด็ก)
(๖.๒) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย กำหนด (กรณีสมัครสอบตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ)
(๖.๓) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย กำหนด (กรณีสมัครสอบตำแหน่งสถาปนิกปฏิน้ติการ)
(๖.๔) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา (กรณีสมัครสอบตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ)
(๗)ใบรับรองแพทย์ขี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม เบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ ประกาศคณะกรรมการ กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะ ต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้
•โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
–    วัณโรคในระยะอันตราย
•โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
–    โรคติดยาเสพติดให้โทษ
–    โรคพิษสุราเรื้อรัง
(    ๘) เอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย) พร้อมสำเนาอย่างละ ๒ ฉบับ คือ
–    หนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) หรือ
•    ใบสำคัญ (แบบ สด. ๙) หรือ
•    ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(แบบ สด. ๔๓)
(๙) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
*** สำเนาหลักฐาน เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อและลายมีอชื่อตัวบรรจง วันที่ พร้อมเขียนชื่อตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า***
*** ผู้สมัครใดไม,ยื่นหลักฐานหรือเอกสารข้อใดข้อหนี่ง ไม่มืสิทธิเข้าลอบ***
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบแช่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ช) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) แต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

๑0. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มภาค/เขต ตามที่ผู้สอบแข่งขันได้ได้ยื่น สมัครสอบไว้โดยในแต่ละกลุ่มภาค/เขต จะจัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน เท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยพิจารณาจากวัน เวลาตามฐานข้อมูลการชำระเงินของธนาคาร
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี เว้นแต่กรณีที่มีการเรียกผู้สอบแข่งขันมารายงานตัวเพี่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชี และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น ส่งเรื่องเพี่อขอความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งนั้นแล้ว แต่อยู่ในระหว่างการขอความเห็นชอบ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ขยายอายุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นออกไปอีกไม่เกิน ๓๐ วัน โดยถือเอาวันที่ ไปรษณีย์ลงรับหรือการลงรับหนังสือตามระเบียบการนั้นเป็นหลักฐาน
๑๑. การใช้บัญชีผู้ลอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
๑๑.๑ ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใดของบัญชีกลุ่มภาค/เขตใด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกลุ่มภาค/เขต นั้น ในตำแหน่งที่สอบได้ โดยได้รับเงินเดือนตาม คุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามบัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครของภาค/เขตนั้น ที่ระบุไว้ในข้อ ๑
๑๑.๒ การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยการรับรองบัญชีให้กระทำได้เฉพาะกรณีองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีตำแหน่งที่ประสงค์ใช้การรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นตำแหน่งว่างภายหลังระยะเวลาที่ กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันแล้ว และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปในสังกัด เป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการ จึงจะสามารถขอหนังสือรับรองผู้สอบ แข่งขันได้ผู้นั้น เพี่อไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยมิต้องเรียงลำดับที่ภายหลังจากได้มีการ ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครบ ๑ ปี
๑๑.๓ สำหรับผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ ประเภทอื่นการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกกรณี จะรับโอนเฉพาะอายุราชการ โดยจะได้รับการบรรจุ แต่งตั้งใน ตำแหน่งที่สอบได้ในระดับและเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษาที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครนี้ เท่านั้น
๑๑.๔ ผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย ๒ ปี จึงจะโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงาน ราชการอื่นได้
๑๑.๕ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มภาค/เขตใด ให้ใช้เพื่อบรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะกลุ่มภาค/เขตนั้น เว้นแต่กลุ่มภาค/เขตนั้นไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชี แล้ว ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นชองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกลุ่มภาค/เขตอีนได้ตามที คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) กำหนด ดังนี้

๑๑.๕.๑ กรณีในกลุ่มภาคเดียวกู้นมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเขต ที่อยู่ในกลุ่มภาคเดียวกันก่อน แต่หากในกลุ่มภาคนั้นมี ๓ เขต ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลำดับเขต ดังนี้
(๑) ถ้าเขต ๑ ไม่มีบัญชีสอบผู้แข่งขันได้ในตำแหน่งใดให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งนั้นของเขต to
(to) ถ้าเขต to ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใดให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นั้นของเขต ๓
(๓) ถ้าเขต ๓ ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใดให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งนั้นของเขต ๑
๑๑.๕.๒ กรณีในกลุ่มภาคเดียวกันใม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขัน ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันไต้ใน ตำแหน่งนั้นในกลุ่มภาคอื่น โดยเรียงตามลำดับเขตเช่นเดียวกับช้อ ๑๑.๕.๑ ดังนี้
(ต) กลุ่มภาคเหนือไม’มีบัญชีผู้สอบแช่งขันไต้ในตำแหน่งใดให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนั้นของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคใต้ ตามลำดับ
(to) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไนตำแหน่งใดให้ใช้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นของกลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคใต้ กลุ่มภาคกลาง ตามลำดับ
(๓) กลุ่มภาคกลางไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใดให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนั้นของกลุ่มภาคใต้ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มภาคเหนือ ตามลำดับ
(๔) กลุ่มภาคใต้ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใดให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งนั้นของกลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ
๑๑.๖ การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นที่มีระดับสูงกว่ามาบรรจุแต่งตั้งใน ตำแหน่งที่มีระดับตากว่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่ากลุ่มภาค/เขตนั้นต้องไม่มีบัญชีผู้สอบได้ในตำแหน่งที่จะบรรจุ แต่งตั้ง และตำแหน่งที่ใช้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับตำแหน่งที่จะ บรรจุแต่งตั้งตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด และผู้นั้นมีคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันที่ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและเป็นสาขาวิชาหรือทางที่ตรงกันกับ ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง โดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปดำรงตำแหน่งที่มีระดับตํ่ากว่าด้วย
การอนุญาตให้ใช้บัญชีตามวรรคหนึ่งหากกลุ่มภาค/เขตใดไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน กรณีดังกล่าว อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นของกลุ่มภาค/เขตอื่นได้ตามข้อ ๑๑.๕
๑๒. การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแช่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ด้งนี้
๑๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อ บรรจุแต่งตั้ง
๑to.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำทนด โดยมี หนังสีอส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑0 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการ ไปรษณีย์รับลงทะเบียน
๑๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฎิบ้ติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งที่สอบได้

๑๖.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน และคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ประกาศเป็นเงื่อนไขแล้วว่าจะรับโอน เฉพาะอายุราชการ โดยจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ในระดับ และเงินเดือนตามที่ระบุไว้ใน ประกาศรับสมัครฉบับนี้ ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง
๑๖.๕ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตามข้อ ๑๒.๓ เนื่องจากไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์ จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ยกเลิกให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้’ เป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป
อ๓. การขอดูผสคะแนนสอบ
๑๓.๑ เมื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว กสถ.จะได้มีประกาศให้ผู้สมัครสอบ สามารถดูคะแนนสอบได้ทางเว็บไชต์ http://www.dlaapplicant2564.com หัวข้อ “ดูผลคะแนนสอบ” โดย กรอกเลขประจำตัว ๑๓ หลัก และเลขประจำตัวสอบ
๑๓.๖ การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขับได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สอบไม,มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีช้อสงสัย เกี่ยวกับผลการสอบ สามารถติดต่อได้ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันด้วย ความสุจริต และเที่ยงธรรม ดังนั้น หากมีบุคคลกลุ่มใดหรือผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครสอบ ให้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และให้แจ้งคณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) หรืออธิบดีกรมล่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือท้องถิ่นจังหวัด
อนึ่ง ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้ ทางเว็บไชด์ http://www.dlaapplicant2564.com หรือ http: Zwww.dla.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(นายคำรณ โกมลศุภกิจ)
ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิชาที่สอบ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. – 31 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments