กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ลิงค์: https://ehenx.com/13036/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุง,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างซ่อมบำรุง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างซ่อมบำรุง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานมาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)

เจ้าพนักงานธุรการ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานมาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)

นักวิเทศสัมพันธ์

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสังคมศาสตร์
 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานมาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือวิชาภูมิศาสตร์ หรือภูมิสารสนเทศ
 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานมาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)

นิติกร

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานมาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)

นักจัดการงานทั่วไป

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานมาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่างซ่อมบำรุง

 1. ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
 2. ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง

เจ้าพนักงานธุรการ

 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียนร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานของทางราชการ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
 5. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
 6. ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง

นักวิเทศสัมพันธ์

 1. ร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ หรือใช้เอกสารประกอบการประชุมหรือเผยแพร่ทางวิชาการ
 2. จัดเตรียมข้อมูล/ข้อตกลงสำหรับการเจรจาความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับต่างประเทศ และสำหรับการประชุมต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อใช้ประโยชน์ในการประชุม
 3. ร่วมดำเนินการจัดการประชุมเตรียมการ การจัดการประชุมระหว่างประเทศ การจัดการศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. สรุป แปล และจัดทำคำกล่าวสุนทรพจน์ ให้กับผู้บริหารในโอกาสต่าง ๆ
 5. จัดทำข้อมูลเผยแพร่ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและดำเนินการด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
 6. ติดต่อและประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือทางคดี และร่วมมือในด้านการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ
 7. สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องการแปลเอกสารและล่าม
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียมและข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ เพื่อจัดหรือเตรียมการคัดเลือกบริเวณที่จะทำแผนที่ และหรือระบบภูมิสารสนเทศ
 2. สำรวจและวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ กำหนดจุดบังคับภาพรังวัดและคำนวณปรับแก้ค่าพิกัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัด เพื่อใช้ในการจัดทำแผนที่ต่าง ๆ
 3. จัดสร้างระวางขยายภาพถ่ายและระวางแผนที่ภาพถ่าย เพื่อใช้ในการออกเอกสารสิทธิ์พิสูจน์สิทธิในที่ดิน
 4. อ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ และวิเคราะห์ภาพดาวเทียม เพื่อดูร่องรอยการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 5. นำเข้า ตรวจสอบ แก้ไข รักษาและค้นคืนข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
 6. ประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน
 7. ดูแล จัดเก็บ บริการ แผนที่ ภาพถ่ายและหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ
 8. สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

นิติกร

 1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหา กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 3. ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีของหน่วยงาน
 4. ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดประชุม เสนอความเห็น จัดทำระเบียบวาระ และรายงานการประชุม
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักจัดการงานทั่วไป

 1. งานสำนักงานทั่วไป กำกับ ดูแลและบริหารงานสำนักงานให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย อาทิ งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างหนังสือโต้ตอบในส่วนที่มิใช่เป็นเรื่องคดีพิเศษหรือความลับ หรือเป็นความลับ รวมทั้งจัดทำสารบบเพื่อการค้นหาเอกสาร หนังสือ
  ทั้งหนังสือจากภายนอกและภายในได้ในเวลาอันรวดเร็วและเพื่อการจัดเก็บอย่างมีระเบียบ ปลอดภัย
 2. ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน
 3. งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้น ได้แก่ จัดทำหนังสือรับส่งตัวข้าราชการและพนักงานราชการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำรายงานประจำเดือน
 4. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตนและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
 5. งานด้านพัสดุ ได้แก่ งานจัดการควบคุมพัสดุ โดยการจัดทำบัญชีการรับจ่ายพัสดุและบัญชีการควบคุมการยืม การส่งคืนครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากหน่วยงาน
 6. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
 7. ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ช่างซ่อมบำรุง

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 3. ความรู้ด้านเครื่องกลประจำอาคาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โยธา
 4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ดังนี้
  1. Structure เป็นข้อสอบ multiple choice และ cloze test
  2. Reading Comprehension เนื้อเรื่องและข้อสอบ
  3. Error Detection
  4. Conversation

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 3. ความรู้ความข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลทางพื้นที่

นิติกร

 1. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 3. ความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางอาญา, การดำเนินคดีทางแพ่ง และการดำเนินคดีทางปกครอง

นักจัดการงานทั่วไป

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 24 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments