กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/13048/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างซ่อมเครื่องยนต์,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานการเกษตร,พนักงานตัดผม,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสวัสดิการทหารอากาศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วย กรมสวัสดิการทหารอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๖ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างซ่อมเครื่องยนต์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานการเกษตร

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานตัดผม

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานบริการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างซ่อมเครื่องยนต์

เพศชาย สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวซ้องกับลักษณะงานในกรณีที่เป็นงานทีต้องใช้ทักษะเฉพาะ ชองบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถานบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ตากว่า ๔ ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน)และมีผล การศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐


พนักงานการเงินและบัญชี

เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการบัญชี และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐


พนักงานการเกษตร

 เพศชาย สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐


พนักงานตัดผม

  เพศชาย สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐


พนักงานบริการ

  เพศชาย สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่างซ่อมเครื่องยนต์

 1. ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบเครื่องยนต์ด่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์ และส่วนประกอบที่เกี่ยวช้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 2. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ ภายใตการควบคุมของผู้บังคับบัญชา
 4. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  ระยะเวลาการจาง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ถึง 30 กันยายน 2467

พนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1.  จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 3. บันทึกรายการในสมดลงรายการเบื้องต้น จัดทำบัญชีแยกประเภท และทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ
 4. ดำเป็นการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย4 รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่รับจ่ายเนิพาะใน หน้าที่ของตน
 5. ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่ รับเงินไปจ่าย
 6. เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชืIวในที่มั่นคงปลอดภัย
 7. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานการเกษตร

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การเลี้ยง การผสมพันธุ และการทำความ สะอาดในด้านการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ หรือการประมง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการเหล่านี้
 2. ช่วยเหลือในการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการผลิต การเลี้ยง และการผสมพันธุ ในด้านการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ หรือการประมง
 3. ช่วยพัฒนาทางด้านเทคนิคการเกษตร
 4. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการเกษตร ภายใต้การควบคุมชองผู้บังคับบัญชา
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานตัดผม

 1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผม และงานอื่นที่เกี่ยวช้อง
 2. ทำความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เกี่ยวซ้อง
 3. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานบริการ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร แหล่งสมาคม ฌาปนสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กำหนด
 2. ปฏิบ้ติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ – ส่ง เอกสารและพัสดุ
 3. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
 4. ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวช้อง
 5. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

ช่างซ่อมเครื่องยนต์

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานซ่อมเครื่องยนต์
 • ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
 •  ทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานซ่อม เครื่องยนต์

พนักงานการเงินและบัญชี

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
 • ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
 • ความสามารถหรือหักษะเฉพาะตำแหน่ง
 • ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

พนักงานการเกษตร

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานการเกษตร
 • ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
 • ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง
 • ทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานเกษตร

พนักงานตัดผม

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานตัดผม
 • ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
 • ความลามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง
 • ทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานตัดผม

พนักงานบริการ

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานบริการ
 • ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
 • ทดสอบการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับงานบริการ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.024343789

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพอากาศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments