กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/13103/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จังหวัดสระบุรี

ด้วยจังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรร หาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคำสั่งจังหวัด สระบุรีที่ ๓๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เข่นทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณา เสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนและโครงการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ชั้น ๒ (ส่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 – 9 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments