สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/13105/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 มี.ค. – 12 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสถาบันการอาขีวศึกษาภาคกลาง ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) โดยปฏิบัติงาน ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดการ จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และอาศัย อำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๔๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณา รับรองแล้ว ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศสาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เนต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการ สารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูล การรวบรวมข้อมูล ประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์
  2. ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งประยุกต์ รวมถึงการเขียนคู่มืออธิบายการใช้ คำสั่งต่าง ๆ การจัดทำและตรวจสอบ Website การประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟ้มข้อมูล การแกไข ปัญหาระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมสำหรับสำนักงาน
  3. ปฏิบัติงานติดตั้ง ดูแลซ่อมบำรุง งานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓
  4. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ให้กับงานในฝ่ายต่าง ๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และหน่วยงาน ภายนอก
  5. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  ภาค ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป

  วิชาที่ ๑

  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม
  • พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
  • พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
  • ข่าวสาร
  • บ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป

  วิชาที่ ๒

  • ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้ ใช้โปรแกรมประยุกต์ไนงานสำนักงาน

  ภาค ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งตามลักษณะงาน ที่จะให้ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัคร

  1. สร้างแบบสำรวจโดยใช้ Google form หรือ Platform อื่น ๆ
  2. ปฏิบัติติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ขอยื่นใบสมัครด้วย ตนเอง ได้ที่

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เลขที่ ๑๑๖ หมู่ ๑ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 – 12 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments