กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลิงค์: https://ehenx.com/13145/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี,สมุทรปราการ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ และ ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัคร คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาล ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ให้ขอใบสมัครด้วยตนเองหรือพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ใน Website www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบล้วนถูกต้อง และแนบ หลักฐานตามข้อ ๕.๔ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประซาสงเคราะห์ ชั้น ๑ ถนนราชวิถี ตำบลทุ่งพญาไท อำเภอราชเทวี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 – 19 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments