กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/13154/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ร้อยเอ็ด (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 มี.ค. – 10 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ฉะนน อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ;ศ;๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ จัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราขการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับคุณรุฒิในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาพัฒนาชุมชน สาขา วิศวกรรมเครื่องกล โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จ การศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร

กรณีคนพิการที่มีคุณสมบ้ติทั่วไปและคุณสมบ้ติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนด จะต้อง เป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไนหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว ๒๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยอนุโลม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายแบบและแผนด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผล พิจารณาเสนฺอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อบังคับ่ที่เกี่ยวข้อง แลละปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวซ้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ประสานการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจประสงค์ตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย
 2. จัดหาและรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน/โครงการและร่วมนำแผนงาน/ โครงการ ไปสู่การปฏิบ้ตอย่างเป็นรูปธรรม
 3. ร่วมประมวลผลข้อมูลการปฏิบติงาน/โครงการตามนโยบายรัฐ กระทรวง กรม รวมยุทธศาสตร์ประเทศ
 4. ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการนำเสนอผู้บริหารในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเป็น่ขอมู่ลประกอบการประชุม คณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 5. ติดตามรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจของส่วนราชการ และตามมดิที่ประชุม ที่เกี่ยวข้อง รวมทั่งเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามโครงการได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ แผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
 2. นโยบายขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์
 3. การจัดทำแผนงาน/โครงการ และการ วิเคราะห์โครงการ ตามหลักทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ภารกิจ หน้าที่ แสะการปฏิบัติงาน ที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจ ราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
 6. พ.ร.บ.ข้ชิมูสข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐
 7. พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
 8. ภาคปฏิบัติ การใช้คอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร้อยเอ็ด และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด45000 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 – 10 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043545863

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 8 มี.ค. 2564

สอบวันที่: 8 มี.ค. 2564

ประกาศผลสอบ: 8 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments