กรมอนามัย

ลิงค์: https://ehenx.com/13172/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอนามัย เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราขการ พ.ศ.๒๕๕๔ และระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการพ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้าง เป็นพนักงานราขการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  1. รับผิดชอบงานแผนงาน ติดตามประเมินผลและตัดงบประมาณในระบบ
  2. จัดทำแผนครุภัณฑ์เงินบำรุง
  3. วิเคราะห์นโยบายและแผนงานโครงการเงินงบประมาณ เงินบำรุง และเงินนอกงบประมาณ
  4. จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานผล
  5. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปฏิบัติราชการ
  2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก และกรมอนามัย เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมอนามัย
  3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน โครงการ การจัดทำแผนงานโครงการของส่วนราชการ การบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการกำหนดและจัดทำ แผนงานโครงการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรร ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามกำหนดระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ในวัน เวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 – 12 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055993000

ต่อ ๑๑๑

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอนามัย

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments