กรมควบคุมมลพิษ

ลิงค์: https://ehenx.com/13175/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 มี.ค. – 24 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ายังมี ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นจำนวนน้อย จึงขยายเวลารับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ออกไปจนถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
  2. ผู้สมัครต้องมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เท่านั้น ตามข้อ ๓ (๓) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในระดับที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของกองกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) เสนอความเห็นแกผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ ผู้บังคับบัญชา
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(๓) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ ดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

(๔) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ในการเสนอความเห็นเพื่อ ประกอบการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราขการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกีไขเพิ่มเดิม ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามทีกำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแกบุคคลหรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายทีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือ หน่วยงานดังกล่าว

วิชาที่สอบ

นิติกร

 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัยและแบบอัตนัย ดังต่อไปนี้ 1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ได้แก่ – พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 24 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมควบคุมมลพิษ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments