กรมทรัพยากรน้ำ

ลิงค์: https://ehenx.com/13183/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างโยธา,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานวัดระดับน้ำ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครราชสีมา,ราชบุรี,ลำปาง,สงขลา,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 มี.ค. – 23 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรนํ้า

เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมทรัพยากรนํ้า

ด้วยกรมทรัพยากรนํ้า จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธา ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรนํ้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นายช่างโยธา

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิค

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานวัดระดับน้ำ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
ทุกสาขาวิชา


นายช่างโยธา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง


นายช่างเทคนิค

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง สาขาเครื่องกล สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร


เจ้าพนักงานธุรการ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
 2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

พนักงานวัดระดับน้ำ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์นโยบายแผนงานของหน่วยงาน ตลอดจนเสนอ ข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์
 2. ปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
 3. ศึกษาวิเคราะห์ แผนงานการติดตามและประเมินผล การจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 4. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารอาคารสถานที่ เป็นต้น
 2. ปฏิบัติงาน ร่าง โต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ
 3. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น
 4. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

นายช่างโยธา 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
 2. ตรวจสอบ แก้ไขและกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

นายช่างเทคนิค 

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างเทคนิคของหน่วยงาน โดยปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และด้านการสื่อสาร
 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานธุรการ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียนร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล ตรวจทานหนังสือ
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
 3. จัดทำทะเบียนและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน
 4. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานวัดระดับน้ำ

 1. วัดปริมาณน้ำท่า น้ำฝน ความเร็ว และจัดเก็บตัวเลขตามสถานีสำรวจอุทกวิทยาต่างๆ
 2. รวบรวม ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
 3. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่

 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
 3. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์การจัดทำแผนงาน/โครงการ การจัดทำงบประมาณ การติดตามและประเมินผล
 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์
 6. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 7. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่

 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
 3. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 6. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 7. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

นายช่างโยธา

1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่

 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
 3. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ด้านคอนกรีตเสริมเหล็ก
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างไม้
 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ด้านวัสดุทางวิศวกรรมและการทดสอบ
 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ด้านการสำรวจภูมิประเทศ ปฐพีกลศาสตร์ และ การประมาณราคา
 5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ด้านการควบคุมงาน การบริหารงานโครงการก่อสร้าง
 6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านโปรแกรมการเขียนแบบ

นายช่างเทคนิค

1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่

 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
 3. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. ความรู้เกี่ยวกับช่างเทคนิค
 2. ความรู้ด้านเครื่องกล
 3. ความรู้ด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์

เจ้าพนักงานธุรการ

 1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่

 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
 3. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 5. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พนักงานวัดระดับน้ำ

 1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่

 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
 3. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. ความรู้เกี่ยวกับการวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำ
 2. ความรู้ด้านการเก็บข้อมูล
 3. ความรู้เบื้องต้นด้านอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 23 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพยากรน้ำ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments