กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/13194/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,ช่างวิทยุการบิน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-23,110
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 มี.ค. – 29 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการ 

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา (เฉพาคนพิการ 1 อัตรา)

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


ช่างวิทยุการบิน

ประเภท : เทคนิคพิเศษ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23110- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ)

 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 2. เป็นผู้พิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามข้อ 3 ของประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พณิชยการ การเลขานุการ การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และบริหารธุรกิจ

กรณีคนพิการ

 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พณิชยการ การเลขานุการ การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และบริหารธุรกิจ
 2. เป็นผู้พิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามข้อ 3 ของประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 


ช่างวิทยุการบิน

 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานมาแล้ว 12 ปี หรือ
 2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานมาแล้ว 11 ปี หรือ
 3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานมาแล้ว 10 ปี หรือ
 4. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานมาแล้ว 8 ปี หรือ
 5. กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถานศึกษาใด
  เป็นเฉพาะ ต้องมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานมาแล้ว 12 ปี
 6. ไม่ขาดการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานต่อเนื่องเกิน 4 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ
 7. ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่สมัครสอบ 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  นักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ)

  1. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
  3. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  4. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  5. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  6. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ ของหน่วยงาน
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  เจ้าพนักงานธุรการ

  1. งานสารบรรณ การรับ-ส่งเอกสาร
  2. งานพิมพ์หนังสือราชการ
  3. งานจัดเก็บเอกสาร
  4. ร่างโต้ตอบหนังสือทางราชการ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
  5. งานดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และทรัพย์สินของทางราชการ
  6. ประสานงานและติดตามหนังสือราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  เจ้าพนักงานพัสดุ

  1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  2. ควบคุม ดูแล ระบบพัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
  4. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีหรือทะเบียน
  5. จ่ายพัสดุให้กับผู้ขอเบิกพัสดุของหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค
  6. ตรวจสอบการยืมพัสดุและติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมของหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค
  7. ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา และจัดทำแผนการซ่อมบำรุงตามระยะเวลา การซ่อมบำรุง
  8. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี
  9. ดำเนินการตรวจสอบการใช้และจัดเก็บยานพาหนะให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง พ.ศ. 2563
  10. ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษายานพาหนะ พร้อมจัดทำทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน
  11. ดำเนินการตรวจสอบการโอน ต่อทะเบียนรถ การรับมอบส่งมอบรถยนต์ การแลกเปลี่ยนรถยนต์
  12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ช่างวิทยุการบิน

  1. รับผิดชอบในการตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมบำรุงและรักษาอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและปลอดภัย
  2. รับผิดชอบในการตรวจสอบแก้ไข ซ่อมบำรุงและรักษาอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานในความรับผิดชอบ ให้มีอุปกรณ์ครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมปฏิบัติการบินได้ตลอดเวลา รวมทั้งตรวจซ่อมก่อนการทำการบิน ระหว่างทำการบิน และหลังทำการบิน
  3. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบิน คลังพัสดุสื่อสารฯ อาทิเช่น การรับ การจัดเก็บ การเบิก การจ่าย
  4. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านข้อมูลเอกสารเทคนิค ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานเพื่อการวิเคราะห์ ตรวจสอบ แก้ไข
  5. รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ร่วมวางแผนจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบิน สำหรับ
   ใช้งานกับอากาศยาน
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. – 29 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

  Facebook Comments