สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/13204/ หรือ
ตำแหน่ง: นักการข่าว,นักการข่าวปก.(ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์),นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานการข่าว,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 157
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 เม.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป

ด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประ๓ทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักการข่าว

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 80 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักการข่าว ปก.(ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 26 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการข่าว

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


นายช่างไฟฟ้า

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักการข่าว

 1. ได้รับปริญญาตรี ห่รือคุณๅฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาชาวิชา และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก,พ. 

นักการข่าว ปก.(ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณรุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดีย่วกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชฺาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาชาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

นักทรัพยากรบุคคล

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณๅฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (หรือ รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ห่รือสาขาวิชาการจัดการ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั้วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 

เจ้าพนักงานการข่าว

 1. ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาชาวิชา และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนึยบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. 

เจ้าพนักงานธุรการ

 1. ได้รับประกาศนึยบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั้วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. 

เจ้าพนักงานพัสดุ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาชาวิชา และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ.

นายช่างไฟฟ้า

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาริขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั้วไป ระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นไป ของ สำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักการข่าว

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการข่าวภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ต้านการปฏิบติการ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาหลักการและวิธีการด้านการรวบรวมข่าว การจัดทำรายงานข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การจัดทำข้อมูลการประชุม ร่วมประชุมและประสานงานระหว่างประเทศ การรักษาความ ปลอดภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อติดตาม สืบสวน ศึกษาความเคลื่อนไหว สถานการณ์ พฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และอื่น ๆ ที่เป็นเป้าหมายด้านการข่าว
 2. ร่วมศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และอื่น ๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้าน การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา เพื่อประมวลรายละเอียด ข้อเท็จจริงในการทำรายงานข่าวกรอง กำหนดแผนและปฏิบัติการรวบรวมข่าว รวฺมทั้งต่อต้านข่าวกรอง (การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย การบ่อนทำลาย) และการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข่าวกรองที่มีความยุ่งยาก หรือมีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการด่วน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ้ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้องเพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่Iด้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

จัดเก็บข้อมูลเบื้องด้น จัดทำสถิติ รายงาน ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานการข่าว เพื่อสนับสบุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบาย แผน่งาน หลักเกณฑ์ ห่รือมาตรการต่าง ๆ 

ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดารได้ และเป็นผู้ที่มีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง
 • มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการมีความอดทน สามารถ ปฏิน้ติงานในภาวะที่กดดัน
 • มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมีมบุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเรื่ม สร้างสรรค์ 

นักการข่าว ปก.(ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้าน การข่าว ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทฤษฏีและยุทธวิธีด้านการหาข่าว การจัดทำรายงานข่าวกรอง ต่อต้าน ข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
 2. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ ทางด้านการปกครอง การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อประมวลรายละเอียดข้อเท็จจริงในการทำรายงานข่าวกรอง รวมทั้งต่อต้านการหาข่าว การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การบ่อนทำลาย การจัดทำข้อมูลการประชุม ร่วมประชุมและประสานงาน ระหว่าง่ประเทศ และการรักษาความปลอดภัย
 3. ใช้และประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคนิคเพื่อสืบด้นและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนระบบเค่รือข่าย
 4. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์ (Hardware) และเขียนชุดคำสั่ง (Software) เพื่อสนับสบุน การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ศึกษามาตรฐานต่างๆ ด้านเครือข่าย การดูแลระบบ และความมั่นคงปลอดภัยที่สำคญและ จำเป็นต้องใชในการดำเนินงาน
 6. วิเคราะห์และเสนอแนะเพื่อกำหนดหรือปรับปรุงระบบงานด้านเครือข่าย การดูแลระบบ ความมั่นคงปลอดภัยภาครัฐให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน และสามารถทำงานระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ออกแบบและใช้งานระบบเครือข่าย ออกแบบและดูแลระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยให้มี มาตรฐาน
 8. วิจัย พัฒนา และร่วมกับส่วนงานอื่นๆ ในการทดสอบในลักษณะการพิสูจน์แนวคิด (Proof-of-concept) เพื่อทดสอบด้านเครือข่าย การออกแบบ และดูแลระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย สามารถใช้งาน ได้จริงในทางปฏิบัติ

2. ต้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ้ที่กำหนด

3. ต้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธึ้ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

จัดเก็บข้อมูลเบื้องด้น จัดทำสถิติ รายงาน ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานการข่าว เพื่อสนับสบุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการ.พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ หรือ มาตรการต่าง ๆ

ทั้งนี้ดู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวควรจะ

 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดารได้ และเป็นผู้ที่มีสุขภาพ สมบุรณ์ แข็งแรง
 • มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ มีความอดทน สามารถปฏิบัติงาน ในภาวะที่กดดัน
 • มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมืมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห่ช้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำ มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
 2. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความ จำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและ เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและแผนการจัดสรรทุนการศึกษา และการฟิกอบรม
 4. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและการวางแผน อัตรากำลังของส่วนราชการ
 5. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
 6. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ก้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
 7. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษคุณธรรม
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
 9. ปฏิบัติงานด้านการข่าวและสนับสบุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ งานด้านการข่าวสำเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่ว่มดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมลุทธึ้ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่ว่มมือและผลสัมฤทธึ้ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่Iด้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั้วไป เกี่ยวกับการบริหารและการฺพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความ เข้าใจและสนับสบุนงานตามภารกิจชองหน่วยงาน
 2. ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการ่พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสบุนภารกิจ ของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
 3. ดำเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวควรจะ

 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย ห่รือทุรกันดารได้ และเป็นผู้ที่มสุขฺภาพสมมูรณ์ แข็งแรง
 • มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ มีความอดทน สามารถปฏิบัติงาน ในภาวะที่กดดัน
 • มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมีมบุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 


เจ้าพนักงานการข่าว

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน การข่าวตามแนวทาง แบบอย่างชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏีน้ติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ช่วยติดตามและสังเกตความเคลื่อนไหว สถานการณ์ และพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ และสื่อมวลชนที่เป็นเป้าหมายด้านการข่าว เพื่อให้การดำเนินงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ช่วยตรวจสอบและสืบฺสวนประวัติและพฤติการณ์ของข้าราชการและลูกจ้างในส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสำรวจตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ ผู้บังคับบัญชานำไปกำหนดนโยบาย หรือ แผนการปฏิบัติงาน
 3. ร่วมกำหนดแผนและปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติงานในการต่อต้านการหาข่าว การจารกรรม การก่อ วินาศกรรม การบ่อนทำลาย การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. เก็บรวบรวมข่าวสาร สรุปและรายงานการปฏิบัติการ ประมวลรายละเอียดข้อเท็จจริงเพื่อทำ รายงานข่าวกรอง

2. ด้านการบริการ

ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในทางการข่าว เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานไนตำแหน่งดังกล่าวควรจะ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เลี่ยงภัย หรือทุรกันดารได้ และเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบุรณ์ แข็งแรง
 • มีค่วามพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ มีความอดทน สามารถปฏิบัติงาน ในภาวะที่กดดัน
 • มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเรื่ม สร้างสรรค์ 


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นชึ่งไม่จำเป็นต้องใซัผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้าน ธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั้วไป เข่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม.การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมี หลักฐานตรวจสอบได้
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก ต่อการด้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับฺพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวิใช้งานและอยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน
 4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะ และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
 5. ปฏิบัติงานด้านการข่าว.และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ งานด้านการข่าวสำเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ด้านการบริการ

 1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
 2. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้!ด้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชนํได้ต่อไป
 3. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวช้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งด้งกล่าวควรจะ.

 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดารได้ และเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมมูรณ์ แข็งแรง
 • มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ มีความอดทน สามารถปฏิบัติงาน ในภาวะที่กดดัน
 • มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี,ปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน พัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายฺ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และ บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
 2. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวม ไว้เป็นฃ้อมูลในการดำเนินงาน
 3. ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ่ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็น หลักฐานในการดำเนินงาน
 4. รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวฺกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
 5. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 6. ขึ้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
 7. ปฏิบัติงานด้านการข่าวและสนับสบุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ งานด้านการข่าวสำเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
 2. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ ให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวควรจะ

 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดารได้ และเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบุรณ์ แข็งแรง
 • มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานใน ภาวะที่กดดัน
 • มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


นายช่างไฟฟ้า

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ใด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปวุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าลื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบ ควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
 2. จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
 3. ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวช้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด
 4. ปฏิบัติงานด้านการข่าวและสนับสบุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานด้านการข่าวสำเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิท่ธิภาพ
 2. ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการ ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานไนตำแหน่งดังกล่าวควรจะ

 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดารได้ และเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบุรณ์ แข็งแรง
 • มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ มีความอดทน สามารถปฏิบัติงาน ในภาวะที่กดด้น
 • มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

วิชาที่สอบ

นักการข่าว

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งชันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

 1. วิชาความรู้เที่ยวกับสถานการณ์ป็จจฺบัน (คะแนนเต็ม MOU คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถในการประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร รวมทั้งการประเมิน แนวโน้มเที่ยวกับสถานการณ์สำคัญด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจ ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศไทย ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ และทักษะความเข้าใจและการไข้เทคโนโลยีดิจิทัล
 2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษโดยการให้สรุปความ หรือ ดีความจากข้อความสัน ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ การใช้ไวยากรณ์ 

นักการข่าว ปก.(ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปบื้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

 1. วิชาวามรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์.(คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงความรู้ทาง วิชาการที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่สมัคร ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีการออกแบบ และดูแลระบบด้านความ มั่นคงปลอดภัย การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย
 2. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์นิจคุบัน่ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการประมวลและวิเคราะห์ข่าวสารรวมทั้งการประเมินแนวโน้ม เกี่ยวกับสถานการณ์สำคัญด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งที่เกิดชี้นภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจ ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศไทย ความรู้เริ่องการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ และทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
  ทดสอบค่วามรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการให้สรุปความ หรือ ดีความจากข้อความสัน ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ การใช้ไวยากรณ์ 

นักทรัพยากรบุคคล

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

 1. วิชาความรู้ด้านการฺบริหารทรัพยากรบุคคล (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน อาทิ ความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์ทางการบริหารและการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ความรู้ด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร ความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2451 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
 2. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจยุบัน (คะแนนเต็ม too คะแนน) .
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร รวมทั้งการประเมินแนวโน้ม เกี่ยวกับสถานการณ์สำคัญต้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งที่เกิดชี้นภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจ ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยชองประเทศไทย ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ และทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
  ทดสอบความรูความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการให้สรุปคฺวาม หรือ ตีความจากข้อความสัน ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใข้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสัน ๆ หรือเรียงความ การใช้ไวยากรณ์

เจ้าพนักงานการข่าว

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

 1. วิชาความฺรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปีจๆบัน (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทย และต่างประเทศ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยภายไนประเทศ ความรู้ในเรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาดิ และทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักไวยากรณ์ สรุปความ หรือดีความ จากข้อความสัน ๆ ในระดับเนี้องต้น 

เจ้าพนักงานธุรการ

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบควฺามรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

 1. วิชาความรู้เกี่ยวกันงานธุรการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ความสามารถ ในการปฏิบ้ติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ
 2. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บีจร;บัน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทย และต่างประเทศ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ความรู้ในเรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักไวยากรณ์ สรุปค’วาม หรือดีความ จากข้อความสั้น ๆ ในระดับเบื้องต้น 

เจ้าพนักงานพัสดุ

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งชันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังตํอไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 จรรยาบรรณ ของผู้ปฏิบัติงานต้านพัสดุ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง ละเมิดขฺองเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิน้ติงานในหน้าที่
 2. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บีจ^บัน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทย และต่างประเทศ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ความรู้ในเรื่องการฺ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักไวยากรณ์ สรุปความ หรือดีความ จากข้อความสัน ๆ ในระดับเบื้องต้น  

  นายช่างไฟฟ้า

  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งชันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเซียน

  1. วิชาความรู้ดัานไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
   ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อาทิ ความรู้ด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่องมือตรวจวัดไฟฟ้า เขียฺนแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
  2. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปีจรุบัน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
   ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทย และต่างประเทศ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่อาจส่งผลก่ระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ความรู้ในเรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และทักษะความเช้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักไวยากรณ์ สรุปความ หรือตีความ จากข้อความสั้น ๆ ในระดับเบื้องต้น 

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

  แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

  Facebook Comments