กรมพลาธิการทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/13216/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ,ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง,ช่างโลหะ,ช่างสี,พนักงานรับจ่ายนํ้ามัน,พนักงานลานลัง,ช่างกลโรงงาน,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานการเกษตร,พนักงานธุรการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานสูทกรรม,พนักงานบริการ,ลูกมือช่าง,พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 161
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (กรมพลาธิการทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 มี.ค. – 2 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพลาธิการทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ ประจำบี!งบประมาณ ๒๕๖๔

กรมพลาธิการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบ คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖๕ อัตรา ซึ่งมีหลักเกณฑ์รายละเอียด ด้งนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ช่างโลหะ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ช่างสี

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานรับจ่ายนํ้ามัน

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานลานถัง

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ช่างกลโรงงาน

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ 

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานการเกษตร

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานพัสดุ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานสูทกรรม

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานบริการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 29 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ลูกมือช่าง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 92 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย, สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องบ่มห่ม, สาขาวิชา การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า, สาขาวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ, หลักสูตรวิศวกรรมคาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม และสาขาวิศวกรรมสิ่งทอ


ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา  


ช่างโลหะ

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรม, ช่างโลหะ รูปพรรณ, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น, เทคนิคอุตสาหกรรม และโลหะอุตสาหกรรม


ช่างสี

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา


พนักงานรับจ่ายนํ้ามัน

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรม, ช่างท่อ, ช่างโลหะแผ่น, ช่างยานยนต์ 


พนักงานลานถัง

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรม, ช่างท่อ, ช่างโลหะแผ่น


ช่างกลโรงงาน

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรม,
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


พนักงานการเงินและบัญชี

เพศขาย/หญิง อายุ ๒๒- ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษาประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี 


พนักงานการเกษตร

เพศชาย อายุ ๒๒- ๔๐ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานการเกษตรเป็นอย่างดี 


พนักงานธุรการ

เพศชาย/หญิง อายุ ๒๒- ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานธุรการ, งานพัสดุ และระเบียบงานสารบรรณเป็นอย่างดี
 


พนักงานพัสดุ

เพศชาย/หญิง อายุ ๒๒ – ๔๐ ปีสำเร็จการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานธุรการ, งานพัสดุ และ ระเบียบงานสารบรรณเป็นอย่างดี
 


พนักงานสูทกรรม

เพศชาย/หญิง อายุ ๒๒- ๔๐ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู ความสามารถในการทำอาหารเป็นอย่างดี
 


พนักงานบริการ

 • พนักงานบริการ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๒- ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถในการบริการ และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 • พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่ทำอาหาร) เพศชาย/หญิง อายุ ๒๒- ๔๐ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ ความสามารถในการทำอาหารเป็นอย่างดี
 • พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) เพศชาย อายุ ๒๒ – ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ รับเฉพาะทหารกองหยุน หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการปีก วิชาทหารชั้นปีที่ ๓ – ๕ 

ลูกมือช่าง

 • ลูกมือช่าง เพศชาย อายุ ๒๒- ๔๐ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้พื้นฐานทางช่าง
 • ลูกมือช่าง (ปฏิบัติหน้าที่ตัดผมชาย) เพศชาย/หญิง อายุ ๒๒ – ๔๐ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ ความสามารถในการตัดผมชายเป็นอย่างตี สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตัดผมชาย (บาเบอร์) โดยมีใบประกาศนียบัตร ประกอบวิชาชีพ (หลักสูตรตัดผมชายอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า ๓ เดึอนชึ้นไป)

พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ

 • เพศหญิง อายุ ๒๒ – ๔๕ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถในการเย็บจักรอุตสาหกรรม และเย็บผ้าเป็นอย่างดี
 • เพศชาย อายุ ๒๒- ๔๕ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ตากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางช่างทั่วไป และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

วิชาที่สอบ

วิชาที่หำการหดสอบและขอบเขต ผู้สมัครสอบจะต้องทดสอบวิชาความรู้ ดังนี้.-

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • วิชาภาษาไทย (ปริญญาตรี)
 • วิชาความรู้ทั่วไป
 • สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานออกแบบเสื้อผ้า

กลุ่มงานเทคนิค

 • วิชาภาษาไทย (ม.3)
 • วิชาความรู้ทั่วไป
 • ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง, พนักงานรับจ่ายนํ้ามัน และ พนักงานลานถัง    สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างทั่วไป
 • ช่างโลหะ    สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างเชื่อมโลหะ
 • ช่างสิ    สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างสิ
 • ช่างกลโรงงาน    สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างกลโรงงาน

กลุ่มงานบริการ

 • วิชาภาษาไทย (ม.3)
 • วิชาความรู้ทั่วไป
 • พนักงานการเงินและบัญชี สอบวิชาบัญชีเบื้องต้น (ปวช.)
 • พนักงานการเกษตร สอบวิชาการเกษตรเบื้องต้น (ม.3)
 • พนักงานธุรการ และพนักงานพัสดุ สอบวิชาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไชเพิ่มเติม
 • พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่บริการ) สอบวิชาการจัดการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
 • พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่ทำอาหาร) สอบปฏิบัติทำอาหาร
 • พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) สอบวิชาระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • พนักงานสูทกรรม (ปฏิบัติหน้าที่ทำอาหาร) สอบปฏิบัติทำอาหาร
 • ลูกมือช่าง (ปฏิบัติหน้าที่ตัดผมชาย) สอบปฏิบัติตัดผมชาย
 • ลูกมือช่าง, พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (ชาย) สอบปฏิบัติ เกี่ยวกับงานช่างทั่วไป
 • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (หญิง) สอบปฏิบัติเย็บผ้า

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด ได้แก่ ท่าลุกนั่ง, ดันพื้น และวิ่งระยะทาง 2 กม.

สอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บุคลิกภาพ, ท่วงทีวาจา, กาวแต่งกาย, ปฏิภาณไหวพริบและ ความสามารถพิเศษ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพลาธิการทหารบก :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ณ สโมสรนายทหาร

กรมพลาธิการทหารบก กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 – 2 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพลาธิการทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments