สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ลิงค์: https://ehenx.com/13794/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสืบสวนสอบสวน,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 เม.ย. – 28 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักลืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนิติกร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๖๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสืบสวนสอบสวน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสืบสวนสอบสวน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 


นิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักสืบสวนสอบสวน

1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใข้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ต้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา ด้นคว้า วิเคราะห์ เกี่ยวกับพัฒนาการชองระบบการสืบสวน สอบสวน และวิธีการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำความรู้ที่!ด้มาพัฒนาระบบการลืบสวนสอบสวนให้มีความรวดเร็ว และชัดเจนมากที่สุด
 2. แสวงหา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลหลักฐาน แล้วนำมารวบรวม เพื่อให้ทราบรายละเอียดแห่งความผิด หรือเพื่อหาข้อพิสูจน์ความผิด
 3. ดำเนินการจับกุมบุคคลใด ๆ ผู้กระทำความผิด ด้นเคหสถานหรือสถานที่ ใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือเมื่อมีผู้กล่าวหา ร้องเรียน เพื่อเป็นการป้องกัน หรือระงับเหตุรัายที่อาจเกิดขึ้น หรือเพื่อด้นหาหลักฐาน และดำเนินการกับผู้กระทำความผิด
 4. จัดทำสำนวนการลืบสวนสอบสวน เพื่อเป็นการตรวจสอบในส่วนของ
  รายละเอียดและหาจุดบกพร่อง น่าสงสัยอันควรมีการลืบสวนสอบสวน

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
 2. ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรัางความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ต้านการบริการ

ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 


นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใข้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหา กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูล สนบสบุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายหมายและระเบียบ เกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณา ถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกด้าย
 3. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอ ความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง การดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดของหน่วยงาน เพื่อใซัเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างลูกต้อง

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ หน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป็าหมาย และผลลัมฤทธิ๋ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ สร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับ การดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว

วิชาที่สอบ

นักสืบสวนสอบสวน

 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2422 และที่แกั1ขเพิ่มเดิม รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ.ตังกล่าว
 2. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2440 และที่แกั[ขเพิ่มเดิม
 4. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้1ขเพิ่มเดิม
 6. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 7. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้[ขเพิ่มเดิม
 8. พระราชปัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 10. ความรูเกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ 

นิติกร

 1. พระราชบัญญัติคุมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้!ขเพิ่มเดิม รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
 2. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แกไข เพิ่มเดิม
 3. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคัา ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
 4. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเดิม
 5. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1. ประมวลกฎหมายอาญา
  2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  4. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  5. ประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
   พ.ศ. 2547
 6. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 28 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments