สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/13801/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ(ด้านสารสนเทศ),พนักงานบริการ(ด้านพัสดุ)
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 เม.ย. – 16 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ จำนวน ๑ อัตรา โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ(ด้านสารสนเทศ)

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

คุณวุฒิ : 


พนักงานบริการ (ด้านพัสดุ)

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ(ด้านสารสนเทศ)

ได้รับประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรอง แล้ว ในสาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้า และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 


พนักงานบริการ (ด้านพัสดุ)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรอง แล้ว ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  พนักงานบริการ(ด้านสารสนเทศ)

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  1. วางแผนกำหนดแนวทาง จัดทำโครงการ/กิจกรรม พัฒนางานสารสนเทศข้อมูลด้านบุคลากรและสถานที่ ข้อมูลผลสัมฤทธทางการเรียน ข้อมูลสื่อและเทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบัน
  2. จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายใน สถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  3. อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่บุคลากร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ!T
  4. นำเสนอและเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การบริการและประขาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี อย่างสมํ่าเสมอและเป็นปัจจุบัน
  5. ประเมินผลการปฏิบัติงานสารสนเทศและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
  6. พัฒนา ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซม อุปกรณ์!T ให้พร้อมใช้งานแล้ะมีความทันสมัย
  7. รับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  พนักงานบริการ (ด้านพัสดุ)

  1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่าย พัสดุ และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
  2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
  3. จัดวางระบบและควบคุมการใข้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  5. ควบคุม ดูแล ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยูในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
  6. ให้คำแนะนำ ขี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำงานเอกสารตามระเบียบ
  8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  10. ดูแลบำรุง รักษา และรับผิดขอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  พนักงานบริการ(ด้านสารสนเทศ)

  ส่วนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป

  • สังคม เศรษฐกิจ การเงิน และเหตุการณ์ปัจจุบัน
  • ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/สังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
  • แผนพัฒนาการศึกษาในเขตเฉพาะกิจจังหวัดขายแดนภาคใต้
  • พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  • พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
  • ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒

  ส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ด้านสารสนเทศ)

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การใช้อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • วิเคราะห์และแก้ไชปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและระบบเครือข่าย

  พนักงานบริการ (ด้านพัสดุ)

  ส่วนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป

  • สังคม เศรษฐกิจ การเงิน และเหตุการณ์ปัจจุบัน
  • ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/สังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
  • แผนพัฒนาการศึกษาในเขตเฉพาะกิจจังหวัดขายแดนภาคใต้
  • พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  • พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
  • ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒

  ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ด้านพัสดุ)

  • ความรู้เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  • พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
  • ระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e
  • GP)
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
   ๒๕๖๐
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 – 16 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments