กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/13860/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มการบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ฯพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร

กรณีคนพิการที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนด จะต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว22 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 โดยอนุโลม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลผล ประเมินผล พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโบาย จัดทำแผนหรือโรงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ประสานการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 2. จัดหาและรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน/โครงการและร่วมนำแผนงาน/โครงการ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 3. ร่วมประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม รวมทั้งยุทธศาสตร์ประเทศ
 4. ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการนำเสนอผู้บริหารในการจัดทำนโยบายแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการประชุม คณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 5. ติดตามรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจของส่วนราชการ และตามมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 1.  ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกา๖รและสหกรณ์ แผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
 2. นโยบายขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 3. การจัดทำแผนงาน/โครงการ และการวิเคราะห์โครงการ ตามหลักทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ภารกิจ หน้าที่ และการปฏิบัติงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548
 6. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 7. พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 8. ภาคปฏิบัติ การใช้คอมพิวเตอร์ Excel Microsoft Word Power point

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี หมู่ที่ 6 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 – 23 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments