กรมสรรพากร

ลิงค์: https://ehenx.com/14007/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานภาษีสรรพากร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสรรพากรภาค 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค ๒

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๒ จะดำเนินการรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๒ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ เรื่อง การสรรหา และเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครคนพิการ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานภาษีสรรพากร

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานภาษีสรรพากร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที,เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน งานธุรการและงานสารบรรณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพากร :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสำนักงานสรรพากรภาค ๒ จะรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยให้ผู้ประสงค์จะ สมัครพิมพ์ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วนกำหนดวันรับสมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น จ่าหน้าชองถึง 

สำนักงานสรรพากรภาค 2 สำนักงานสรรพากรภาค 2 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๗ เลขที่ ๒๘๘๔/๑ อาคารมนูญผล ๒ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10310 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

 ให้วงเล็บมุมชองจดหมายว่า “สมัครพนักงานราชการ” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค ๒ ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึง สำนักงานสรรพากรภาค ๒ ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพากร

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร |

Facebook Comments