กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/14039/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตรัง (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดตรัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน

ด้วยจังหวัดตรังโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรังประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงว้นที่ ชิ® กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกากีคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๕๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัตราชการแทน จึงประกากีรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานแรงงาน

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานแรงงาน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานแรงงาน

  1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงาน
  2. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  3. บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ Online
  4. บันทึกผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  5. งานธุรการและงานสารบรรณ
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานแรงงาน

  1. ความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน
  2. ความรู้พื้นฐานด้านธุรการ และระเบียบงานสารบรรณ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัคตรัง ชั้น ๔ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments