กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ลิงค์: https://ehenx.com/14054/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ,พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านพ่อบ้าน),นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านสามัญ),นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านศิลปะ),นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านพละศึกษา),นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านคหกรรม),นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านไฟฟ้า),นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านช่างไม้และก่อสร้าง),เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 28
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 พ.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพละศึกษา)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ไต้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • เฉพาะเพศชาย
 • เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซ.ม. และรอบอกขนาด ๘๐ ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใด สัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไวิไม่เกิน ๒ ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีซ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  ทางศิลปกรรม ทางศิลปศึกษา ทางศิลปหัตถกรรม

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพละศึกษา)

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม)

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางคหกรรม ศาสตร์

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางช่างโลหะ ทางช่างเชื่อม ทางช่างกลโรงงาน ทางวิศวกรรมโยธา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปีต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปีต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปหรือการบริหารราชการทั่วไปของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในหน่วยงานด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
 2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้อำนวยการ เช่น การกลั่นกรองเรื่องการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการ ประชุมเพื่อไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้อำนวยการ
 3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดการ บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 4. จัดทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 5. ช่วยติดตามการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานหรือ ผู้อำนวยการ เพื่อรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้อำนวยการต่อไป
 6. ปฏิบัติงานด้านธุรการ เช่น งานสารบรรณ งานทะเบียนเด็กหรือเยาวชน เพื่อให้สามารถบริหาร ราชการได้เกิดผลสัมฤทธิ้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 7. ปฏิบัติงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
 8. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 9. ร่วมส่งเสริม สนับสบุน แกไขบำบัดฟินฟูเด็กหรือเยาวชน เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการปฏิบัติ ตามมาตรฐานขั้นตํ่าขององค์การสหประชาชาติ
 10. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ด้านการวางแผน

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
 2. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของงาน/ฝ่าย/กลุ่มงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชีของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างลูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์และ แนวทางที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน บัญชีและงบประมาณ ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน ตามระเบียบ แนวทาง วิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือที่หน่วยงานกำหนด เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของหน่วยงาน
 2. ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน การคำนวณและตรวจสอบรายได้เพื่อเรียกเก็บเงิน รายได้จากคู่สัญญา เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน มีเอกสาร ใบสำคัญการเบิกเงินที่ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ
 3. รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายการรับ-จ่าย เงินทดรองราชการ การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเกิดประสิทธิภาพ ลูกต้องตามระเบียบ
 4. ตรวจสอบข้อมูลในระบบบริหารเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในทุกประเภท ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้มีข้อมูลลูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถไปใช้ในการบริหารและจัดทำต้นทุนผลผลิต ได้อย่างลูกต้อง
 5. ตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
 6. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้ การรับและจ่ายเงินของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
 7. รวบรวมข้อมูลและประมาณการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อร่วมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณถัดไปของหน่วยงาน
 8. ติดตามและเร่งรัดการชำระหนี้ลูกหนี้เงินยืมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้การ เร่งรัดชำระหนี้สอดคล้องกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 9. ติดตามผลการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การใช้ จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 10. 10 ร่วมส่งเสริม แกไขบำบัดฟินฟูเด็กหรือเยาวชน เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการปฏิบัติตาม มาตรฐานขั้นตํ่าขององค์การสหประชาชาติ
 11. ร่วมจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ด้านการวางแผน

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
 2. ร่วมวางแผนการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานหรือ
  ร่วมดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน/ฝ่าย หน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายและผลส้มฤทธิ้ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานความร่วมมือด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณแก่บุคลากร ทั้งภายใน และภายนอก หน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณเกิดผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง คำแนะนำเบื้องต้น แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

 1. 1ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น หรือถ่ายทอดความรู้ หรืออำนวยการถ่ายทอดผึเกอบรมแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการเงินและบัญชีและความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญและความสามารถ ทางวิชาการสังคมสงเคราะห์ ในการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา ประเมินสภาวะทางสังคม ดำเนินการแก่ไข บำบัด ฟืนฟู จัดทำแผนการบำบัดตามสภาพปัญหาและความจำเป็นของเด็กและเยาวชน ตั้งแต่รับตัวกระทั่งได้รับการปล่อยตัว กลับสู่ชุมชน ติดตามดูแลการใช้ชีวิตในชุมชนของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่าง ปกติสุขและลดการกระทำผิดซํ้า พัฒนาและช่วยเหลือทางด้านสังคมสงเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ วิธีการ เทคนิคและทักษะ ทางสังคมสงเคราะห์ เพื่อการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กและสวัสดิภาพ ให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนครอบครัวได้รับบริการทางสังคมสงเคราะห์ตามสภาพปัญหา ให้สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่าง ปกติสุข

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา ค้นหาข้อเท็จจริง ประเมินสภาวะทางสังคม เพื่อประกอบการจำแนกหาสาเหตุ การกระทำผิด และวางแผนแก่ไขบำบัดฟืนฟู ด้วยเทคนิค วิธีการทางสังคมสงเคราะห์
 2. ศึกษา รวบรวม ประมวล จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาของเด็กหรือเยาวชน จัดลำดับ ความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหาเพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ การจัดทำแผนการดำเนินชีวิต (Life Plan) ของเด็กหรือเยาวชนเฉพาะราย เพื่อดูแล ช่วยเหลือ ติดตาม การดำเนินการ ตามแผนการดำเนินชีวิต (Life Plan) ทั้งที่อยู่ระหว่างการฟิกอบรมและภายหลังการปล่อยตัว เพื่อให้เด็กหรือเยาวชน ได้รับการแก่ไขบำบัดฟืนฟูตามแผนได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กหรือเยาวชน
 3. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลทางด้านการสังคมสังเคราะห์และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ งานด้านสวัสดิการ การแกไข บำบัด ฟืนฟูการให้การสงเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนที่ เช้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เครื่องมือ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการ แนวทางการปฏิบัติงาน ด้านสังคมสงเคราะห์
 4. ดำเนินการแก่ไขบำบัดฟืนฟู การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพเด็กหรือเยาวชน ที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เข้ารับการฟิกอบรมและครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์
 5. รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ จากรายงานผลการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ และวิเคราะห์ร่วมกับองค์กรความรู้และงานวิชาการที่เกี่ยวช้องกับการกระทำผิดของ เด็กและเยาวชน จัดทำเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานสังคม สงเคราะห์ พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับ แนวโน้มสภาพปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
 6. ร่วมดำเนินการประเมินผลระบบงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธี้ขององค์กร
 7. ตรวจสอบการให้บริการทางด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็กหรือเยาวชน และครอบครัว เพื่อให้สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้
 8. จัดทำรายงานตามการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา
 9. ร่วมปฏิบัติงานในเชิงสหวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับการแผนการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์
 10. ดำเนินการประสานการประชุมและติดตาม แผนแก่ไขบำบัดฟินฟู ตามมาตรการพิเศษแทนการ ดำเนินคดีอาญา หรือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอื่น เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างผู้กระทำผิด เหยื่อ และชุมชน ตลอดจนหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติ
 11. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ด้านการวางแผน

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
 2. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านวิชาการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและการ สังคมสงเคราะห์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก่ไขบำบัดฟินฟูเด็ก และเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ครอบครัว พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ การเตรียมความ พร้อมก่อนปล่อย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็กและ เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมาย
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม

ด้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษา และสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการ การดำเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมแก่บุคคล หน่วยงาน และ องค์กรต่างๆ
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ทางวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด และกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน แก่ผู้มาขอรับบริการ หรือคึกษาดูงาน
 3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านสังคมสงเคราะห์หรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความสามารถตามอำนาจหน้าที่ของพนักงาน คุมประพฤติตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และ พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขพินฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 เพื่อสืบเสาะ ประมวล และรายงาน ข้อเท็จจริงเสนอต่อศาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ศาลสั่ง หรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา ระบบ รูปแบบ เครื่องมือ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการ แนวทางการปฏิบัติงานด้านคดีอาญา คดี ครอบครัว กำกับการปกครองหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ถามปากคำ สืบเสาะ พินิจ เด็กหรือเยาวชน ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลและ จัดทำรายงานข้อเท็จจริงคดีอาญา คดีครอบครัว กำกับการปกครอง จำแนกเด็กหรือเยาวชน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ แผนแก้ไขบำบัดฟินฟู สำหรับเด็กเยาวชนอย่างเหมาะสม
 2. พิจารณาเสนอใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา หรือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอื่น เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ ระหว่างผู้กระทำผิด เหยื่อ และชุมชน ตลอดจนหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติ
 3. ให้คำแนะนำแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่ในเรื่องการเลี้ยงดู อบรม และสั่งสอนเด็กหรือเยาวชน เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนสามารถไตร่ตรองการกระทำ และหาทางออกของปัญหาได้ อย่างสร้างสรรค์
 4. สอดส่องการใช้อำนาจปกครองของผู้อยู่ใต้การกำกับการปกครอง ให้เป็นไปเพื่อสวัสดีภาพและ อนาคตของผู้เยาว์ รวมทั้งรวบรวมและรายงานข้อเท็จจริงและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับการปกครองเสนอต่อศาล
 5. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานด้านคดีอาญา คดี ครอบครัว กำกับการปกครอง การบำบัด แก้ไข ฟินฟูการให้การสงเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เครื่องมือ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการ แนวทางการปฏิบัติงานด้าน คดีอาญา คดีครอบครัว กำกับการปกครอง
 6. รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคดีอาญา คดีครอบครัว กำกับการปกครอง ร่วมกับองค์กรความรู้และงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชน เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงาน ด้านคดีอาญา คดีครอบครัว กำกับการปกครองในกระบวนการยุติธรรมเด็กหรือเยาวชนให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพ ปัญหาการกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชน
 7. ร่วมดำเนินการกำกับ ติดตาม ประเมินผลระบบงานทางด้านคดีอาญา คดีครอบครัว กำกับการ ปกครองเพื่อพัฒนาระบบ มาตรฐานการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ4ขององค์กร
 8. ร่วมปฏิบัติงานในเชิงสหวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับแผนการให้บริการทางทางด้านคดีอาญา คดีครอบครัว กำกับการปกครอง เด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 9. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ด้านการวางแผน

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและ ผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
 2. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ ผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษา และสนับสนุน การปฏิบัติงาน ตลอดจนให้บริการทางวิชาการด้านคดีอาญา คดี ครอบครัว กำกับการปกครอง เด็กหรือเยาวชนในกระบวนการการยุติธรรมแก่บุคลากรของ หน่วยงาน
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านคดีอาญา คดีครอบครัว กำกับการปกครองหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในงานพัฒนาพฤติ นิสัย การแก้ไข บำบัด ฟินฟูและพัฒนา ให้การอภิบาล ดูแลและจัดหาปัจจัยพื้นฐาน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ในชีวิตประจำวันให้เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม ตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ รายงานประเมินพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชน ประกอบการพิจารณาในการแก้ไข บำบัด ฟินฟูเด็กหรือเยาวชน ตลอดจน ติดตามประเมินผลการแก้ไข บำบัด ฟินฟูอย่างต่อเนื่อง
 2. ปกครองดูแล ให้การอภิบาล การพินิจและการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน กิน อยู่ หลับ นอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน ตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกำหนด
 3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกฝืงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนเกิดการ พัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
 4. ควบคุมดูแล เฝ็าระวังเด็กหรือเยาวชน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่สงบก่อเหตุร้ายหรือหลบหนี
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการนักวิชาชีพ สหวิชาชีพ เพื่อเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับ
  การแก้ไข บำบัด ฟินฟูเด็กหรือเยาวชน
 6. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาพฤตินิสัย
 7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ด้านการวางแผน

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
 2. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธึ๋ในการดำเนินงานด้านงานอภิบาลและการพินิจ
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ ร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับแนวทาง การ ดำเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านพัฒนาพฤตินิสัยหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา วิชาสามัญและการฟิกวิชาชีพ การอบรมพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อให้การสงเคราะห์ การแก็ไข บำบัด ฟินฟูให้เด็กหรือเยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พัฒนา ระบบ รูปแบบ เครื่องมือ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการ ตลอดจนการจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อการอบรมและฟิกวิชาชีพ รวมทั้งสื่อสารกับผู้มืส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพฤตินิสัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน พร้อมรวบรวม ข้อมูล ทางด้านพัฒนาพฤตินิสัยและแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อจัดทำรายงาน การจำแนกประเภท เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการศึกษาและฟิกอาชีพ การแก้ไข บำบัด พินฟู พัฒนารูปแบบ เครื่องมือ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการ แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 2. จัดทำแผนจัดการศึกษาวิชาสามัญและการฟิกวิชาชีพ แก่เด็กหรือเยาวชน เพื่อให้โอกาสทางการ ศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชน เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน ตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่ หน่วยงานกำหนด
 3. สรุปผลการศึกษาวิชาสามัญและการฟิกวิชาชีพ ของเด็กหรือเยาวชน เพื่อประกอบการจัดทำ รายงานผลการ แก้ไข บำบัดฟินฟู
 4. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกฝืงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนเกิดการ พัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบ วินัย
 5. ควบคุมดูแล เฝืาระวังเด็กหรือเยาวชน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่สงบก่อเหตุร้าย หรือหลบหนี
 6. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักวิชาชีพ สหวิชาชีพ เพื่อเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับการ แก้ไข บำบัด ฟินฟู แผนการให้บริการทางทางด้านพัฒนาพฤตินิสัยเด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 7. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการศึกษาวิชาสามัญและ การฟิกวิชาชีพ ด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานการศึกษาวิชาสามัญและการฟิกวิชาชีพ และวิเคราะห์ ร่วมกับองค์กรความรู้และงาน วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชน เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพปัญหาการกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชน
 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ด้านการวางแผน

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
 2. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือและติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยทั้งภายในและ ภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและทิศทางในการดำเนินงานด้านการศึกษาวิชาสามัญและการฟิกวิชาชีพให้ เป็นไปตามระบบงานที่กำหนด
 2. ประสานงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและพัฒนาพฤตินิสัยกับหน่วยงาน
  ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ด้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย ตลอดจนให้บริการทาง วิชาการการดำเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนในกระบวนการการยุติธรรม แก่บุคลากรของกรมพินิจฯ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ทางวิชาการด้านพัฒนาพฤตินิสัยสำหรับเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิด และกระบวนการยุติธรรมเด็กหรือเยาวชน แก่ผู้:มาขอรับบริการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ หรือเพื่อการศึกษาดูงาน
 3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านพัฒนาพฤตินิสัยหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา วิชาสามัญและการฟิกวิชาชีพ การอบรมพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อให้การสงเคราะห์ การแก้ไข บำบัด ฟินฟูให้เด็กหรือเยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พัฒนา ระบบ รูปแบบ เครื่องมือ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการ ตลอดจนการจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อการอบรมและฟิกวิชาชีพ รวมทั้งสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพฤตินิสัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน พร้อมรวบรวม ข้อมูล ทางด้านพัฒนาพฤตินิสัยและแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อจัดทำรายงาน การจำแนกประเภท เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการศึกษาและฟิกอาชีพ การแก้ไข บำบัด ฟินฟู พัฒนารูปแบบ เครื่องมือ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการ แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 2. จัดทำแผนจัดการศึกษาวิชาศิลปะและการฟิกวิชาชีพ แก่เด็กหรือเยาวชน เพื่อให้โอกาสทางการ ศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชน เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน ตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่ หน่วยงานกำหนด
 3. สรุปผลการศึกษาวิชาศิลปะและการฟิกวิชาชีพ ของเด็กหรือเยาวชน เพื่อประกอบการจัดทำ รายงานผลการ แก้ไข บำบัดฟินฟู
 4. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกสงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนเกิดการ พัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบ วินัย
 5. ควบคุมดูแล เสาระวังเด็กหรือเยาวชน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่สงบก่อเหตุร้าย หรือหลบหนี
 6. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักวิชาชีพ สหวิชาชีพ เพื่อเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับการ แก้ไข บำบัด ฟินฟู แผนการให้บริการทางทางด้านพัฒนาพฤตินิสัยเด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 7. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการศึกษาวิชาศิลปะและ การฟิกวิชาชีพ ด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อเพื่อนำไปใช้ใน การดำเนินงานการศึกษาวิชาศิลปะและการฟิกวิชาชีพ และวิเคราะห์ ร่วมกับองค์กรความรู้และงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชน เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและ เยาวชน ให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพปัญหาการกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชน
 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ด้านการวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
 2. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี๋ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือและติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยทั้งภายในและ ภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและทิศทางในการดำเนินงานด้านการศึกษาวิชาศิลปะและการขิกวิชาชีพให้ เป็นไปตามระบบงานที่กำหนด
 2. ประสานงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและพัฒนาพฤตินิสัยกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ด้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย ตลอดจนให้บริการทาง วิชาการการดำเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนในกระบวนการการยุติธรรม แก่บุคลากรของกรมพินิจฯ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ทางวิชาการด้านพัฒนาพฤตินิสัยสำหรับเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิด และกระบวนการยุติธรรมเด็กหรือเยาวชน แก่ผู้:มาขอรับบริการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ หรือเพื่อการศึกษาดูงาน
 3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านพัฒนาพฤตินิสัยหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพละศึกษา)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา วิชาพลศึกษาและการฟิกวิชาชีพ การอบรมพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อให้การสงเคราะห์ การแก่ไข บำบัด ฟืนฟูให้เด็กหรือ เยาวชนที่ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พัฒนา ระบบ รูปแบบ เครื่องมือ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการ ตลอดจนการ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อการอบรมและฟิกวิชาชีพ รวมทั้งสื่อสารกับผู้มืส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพฤตินิสัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน พร้อมรวบรวม ข้อมูล ทางด้านพัฒนาพฤตินิสัยและแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อจัดทำรายงาน การจำแนกประเภท เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการศึกษาและฟิกอาชีพ การแก่ไข บำบัด ฟืนฟู พัฒนารูปแบบ เครื่องมือ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการ แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 2. จัดทำแผนจัดการศึกษาวิชาพลศึกษาและการฟิกวิชาชีพ แก่เด็กหรือเยาวชน เพื่อให้โอกาสทางการ ศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชน เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน ตามกฎหมาย และตามคู่มีอการปฏิบัติงานที่ หน่วยงานกำหนด
 3. สรุปผลการศึกษาวิชาพลศึกษาและการฟิกวิชาชีพ ของเด็กหรือเยาวชน เพื่อประกอบการจัดทำ รายงานผลการ แก่ไข บำบัดฟืนฟู
 4. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกฝืงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนเกิดการ พัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบ วินัย
 5. ควบคุมดูแล เฝ็าระวังเด็กหรือเยาวชน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่สงบก่อเหตุร้าย หรือหลบหนี
 6. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักวิชาชีพ สหวิชาชีพ เพื่อเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับการ แก่ไข บำบัด ฟืนฟู แผนการให้บริการทางทางด้านพัฒนาพฤตินิสัยเด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 7. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการศึกษาวิชาพลศึกษาและ การฟิกวิชาชีพ ด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อเพื่อนำไปใช้ใน การดำเนินงานการศึกษาวิชาพลศึกษาและการฟิกวิชาชีพ และวิเคราะห์ ร่วมกับองค์กรความรู้และงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับการกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชน เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย ในกระบวนการยุติธรรมเด็ก และเยาวชน ให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพปัญหาการกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชน
 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ด้านการวางแผน

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
 2. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือและติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยทั้งภายในและ ภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและทิศทางในการดำเนินงานด้านการศึกษาวิชาพลศึกษาและการฟิกวิชาชีพ ให้เป็นไปตามระบบงานที่กำหนด
 2. ประสานงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและพัฒนาพฤตินิสัยกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ด้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย ตลอดจนให้บริการทาง วิชาการการดำเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนในกระบวนการการยุติธรรม แก่บุคลากรของกรมพินิจฯ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ทางวิชาการด้านพัฒนาพฤตินิสัยสำหรับเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิด และกระบวนการยุติธรรมเด็กหรือเยาวชน แก่ผู้มาขอรับบริการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ หรือเพื่อการศึกษาดูงาน
 3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านพัฒนาพฤตินิสัยหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา วิชาคหกรรมและการฟิกวิชาชีพ การอบรมพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อให้การสงเคราะห์ การแก้ไข บำบัด พันฟูให้เด็กหรือ เยาวชนที่ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พัฒนา ระบบ รูปแบบ เครื่องมือ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการ ตลอดจนการ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อการอบรมและฟิกวิชาชีพ รวมทั้งสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนา พฤตินิสัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน พร้อมรวบรวม ข้อมูล ทางด้านพัฒนาพฤตินิสัยและแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อจัดทำรายงาน การจำแนกประเภท เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการศึกษาและฟิกอาชีพ การแก้ไข บำบัด พื่นฟู พัฒนารูปแบบ เครื่องมือ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการ แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 2. จัดทำแผนจัดการศึกษาวิชาคหกรรมและการฟิกวิชาชีพ แก่เด็กหรือเยาวชน เพื่อให้โอกาสทางการ ศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชน เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน ตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่ หน่วยงานกำหนด
 3. สรุปผลการศึกษาวิชาคหกรรมและการฟิกวิชาชีพ ของเด็กหรือเยาวชน เพื่อประกอบการจัดทำ รายงานผลการ แก้ไข บำบัดฟินฟู
 4. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกฟิงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนเกิดการ พัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบ วินัย
 5. ควบคุมดูแล เฝ็าระวังเด็กหรือเยาวชน เพื่อป้องกันไมให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่สงบก่อเหตุร้าย หรือหลบหนี
 6. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักวิชาชีพ สหวิชาชีพ เพื่อเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับการ แก้ไข บำบัด ฟินฟู แผนการให้บริการทางทางด้านพัฒนาพฤตินิสัยเด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 7. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการศึกษาวิชาคหกรรมและ การฟิกวิชาชีพ ด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อเพื่อนำไปใช้ใน การดำเนินงานการศึกษาวิชาคหกรรมและการฟิกวิชาชีพ และวิเคราะห์ ร่วมกับองค์กรความรู้และงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับการกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชน เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย ในกระบวนการยุติธรรมเด็ก และเยาวชน ให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพปัญหาการกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชน
 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ด้านการวางแผน

 1. จัดทำแผนปฏิบีตงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
 2. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือและติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยทั้งภายในและ ภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและทิศทางในการดำเนินงานด้านการศึกษาวิชาสามัญและการฟิกวิชาชีพ ให้เป็นไปตามระบบงานที่กำหนด
 2. ประสานงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและพัฒนาพฤตินิสัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ด้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย ตลอดจนให้บริการทาง วิชาการการดำเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนในกระบวนการการยุติธรรม แก่บุคลากรของกรมพินิจฯ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ทางวิชาการด้านพัฒนาพฤตินิสัยสำหรับเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิด และกระบวนการยุติธรรมเด็กหรือเยาวชน แก่ผู้มาขอรับบริการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ หรือเพื่อการศึกษาดูงาน
 3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านพัฒนาพฤตินิสัยหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา วิชาไฟฟ้าและการฟิกวิชาชีพ การอบรมพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อให้การสงเคราะห์ การแก้ไข บำบัด ฟินฟูให้เด็กหรือเยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พัฒนา ระบบ รูปแบบ เครื่องมือ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการ ตลอดจนการจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อการอบรมและฟิกวิชาชีพ รวมทั้งสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพฤตินิสัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน พร้อมรวบรวม ข้อมูล ทางต้านพัฒนาพฤตินิสัยและแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อจัดทำรายงาน การจำแนกประเภท เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการศึกษาและฟิกอาชีพ การแก้ไข บำบัด ฟินฟู พัฒนารูปแบบ เครื่องมือ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการ แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 2. จัดทำแผนจัดการศึกษาวิชาไฟฟ้าและการฟิกวิชาชีพ แก่เด็กหรือเยาวชน เพื่อให้โอกาสทางการ ศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชน เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน ตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงาน ที่หน่วยงานกำหนด
 3. สรุปผลการศึกษาวิชาไฟฟ้าและการฟิกวิชาชีพ ของเด็กหรือเยาวชน เพื่อประกอบการจัดทำ รายงานผลการ แก้ไข บำบัดฟินฟู
 4. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกสงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนเกิดการ พัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบ วินัย
 5. ควบคุมดูแล เฝืาระวังเด็กหรือเยาวชน เพื่อป้องกันไมให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่สงบก่อเหตุร้าย หรือหลบหนี
 6. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักวิชาชีพ สหวิชาชีพ เพื่อเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับการ แก้ไข บำบัด ฟินฟู แผนการให้บริการทางทางด้านพัฒนาพฤตินิสัยเด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 7. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการศึกษาวิชาสามัญและ การฟิกวิชาชีพ ด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานการศึกษาวิชาไฟฟ้าและการฟิกวิชาชีพ และวิเคราะห์ ร่วมกับองค์กรความรู้และงาน วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชน เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพปัญหาการกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชน
 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ด้านการวางแผน

 1. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือและติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยทั้งภายในและ ภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและทิศทางในการดำเนินงานด้านการศึกษาวิชาสามัญและการผีเกวิชาชีพ ให้เป็นไปตามระบบงานที่กำหนด
 2. ประสานงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและพัฒนาพฤตินิสัยกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ด้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย ตลอดจนให้บริการทาง วิชาการการดำเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนในกระบวนการการยุติธรรม แก่บุคลากรของกรมพินิจฯ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ทางวิชาการด้านพัฒนาพฤตินิสัยสำหรับเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิด และกระบวนการยุติธรรมเด็กหรือเยาวชน แก่ผู้มาขอรับบริการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ หรือเพื่อการศึกษาดูงาน
 3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านพัฒนาพฤตินิสัยหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา วิชาช่างไม้ก่อสร้างและการฟิกวิชาชีพ การอบรมพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อให้การสงเคราะห์ การแก่ไข บำบัด ฟินฟูให้เด็กหรือ เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พัฒนา ระบบ รูปแบบ เครื่องมือ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการ ตลอดจนการจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อการอบรมและฟิกวิชาชีพ รวมทั้งสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพฤตินิสัย และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน พร้อมรวบรวม ข้อมูล ทางด้านพัฒนาพฤตินิสัยและแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อจัดทำรายงาน การจำแนกประเภท เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการศึกษาและฟิกอาชีพ การแก่ไข บำบัด พินฟู พัฒนารูปแบบ เครื่องมือ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการ แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 2. จัดทำแผนจัดการศึกษาวิชาช่างไม้และก่อสร้างและการฟิกวิชาชีพ แก่เด็กหรือเยาวชน เพื่อให้โอกาส ทางการศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชน เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน ตามกฎหมาย และตามคู่มือการ ปฏิบัติงานที่หน่วยงานกำหนด
 3. สรุปผลการศึกษาวิชาช่างไม้ก่อสร้างและการฟิกวิชาชีพ ของเด็กหรือเยาวชน เพื่อประกอบการ จัดทำรายงานผลการ แก่ไข บำบัดฟินฟู
 4. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกสงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนเกิดการ พัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบ วินัย
 5. ควบคุมดูแล เฝ็าระวังเด็กหรือเยาวชน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่สงบก่อเหตุร้าย หรือหลบหนี
 6. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักวิชาชีพ สหวิชาชีพ เพื่อเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับการ แก่ไข บำบัด พื่นฟู แผนการให้บริการทางทางด้านพัฒนาพฤตินิสัยเด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 7. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการศึกษาวิชาช่างไม้ ก่อสร้างและการฟิกวิชาชีพ ด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน ลื่อเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานการศึกษาวิชาช่างไม้ก่อสร้างและการฟิกวิชาชีพ และวิเคราะห์ ร่วมกับองค์กรความรู้และ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชน เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพปัญหาการกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชน
 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ด้านการวางแผน

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
 2. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงาน
  เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือและติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยทั้งภายในและ ภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและทิศทางในการดำเนินงานด้านการศึกษาวิชาช่างไม้ก่อสร้างและการผีเก วิชาชีพให้เป็นไปตามระบบงานที่กำหนด
 2. ประสานงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและพัฒนาพฤตินิสัยกับหน่วยงาน
  ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ต้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย ตลอดจนให้บริการทาง วิชาการการดำเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนในกระบวนการการยุติธรรม แก่บุคลากรของกรมพินิจฯ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ทางวิชาการด้านพัฒนาพฤตินิสัยสำหรับเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิด และกระบวนการยุติธรรมเด็กหรือเยาวชน แก่ผู้มาขอรับบริการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ หรือเพื่อการศึกษาดูงาน
 3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านพัฒนาพฤตินิสัยหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวมข้อมูล เอกสาร และจัดทำบัญชี ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามระเบียบ แนวทาง วิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือที่หน่วยงานกำหนด เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที,ถูกต้อง
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นกับการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณมีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
 3. ดำเนินการรับและจ่ายเงินตามเอกสารหลักฐาน เพื่อให้การรับและจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง
  และครบถ้วน
 4. ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงินและบัญชีกับบุคลากร ทั้งภายใน และ ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 5. ร่วมสนับสนุนในการดำเนินการ แก้ไขบำบัดฟินฟูเด็กหรือเยาวชน เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการ ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตํ่าขององค์การสหประชาชาติ
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณแก่บุคคล หน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณกับบุคลากร ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปไดโดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังลือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวิใช้งานและอยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้อำนวยการ เพื่อนำไปใช้เสนอแนะ และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
 5. ปฏิบัติงานด้านธุรการคดี เพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านงานธุรการคดี เป็นไปตามขั้นตอนอย่าง มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ้ตามเป้าหมาย
 6. ร่วมสนับสนุนในการดำเนินการ แก่ไขบำบัดฟินฟูเด็กหรือเยาวชน เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน
 7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ด้านการบริการ

 1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
 2. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
 3. ผลิต/จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 2. ความรู้เกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ
 3. พระราชบัญญัติจัดซื้อชัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2548
 8. พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟินฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
 9. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม พ.ศ. 2559
 10. หมวดที่ 1 บททั่วไป
 11. หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 12. หมวดที่ 4 ศูนย์ฟิกและอบรม สถานศึกษา สถานฟิกอบรม และสถานแนะนำทางจิต
 13. หมวดที่ 5 การฟิกอบรม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
 3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 6. หลักการบัญชีเบื้องต้น
 7. กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
 9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แกิไขเพิ่มเดิม

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 2. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
 3. พระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบำบัดพินฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
 4. อาชญาวิทยาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
 5. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเดิม
 6. หมวดที่ 1 บททั่วไป
 7. หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 8. หมวดที่ 4 ศูนย์ฟิกและอบรม สถานศึกษา สถานฟิกอบรม และสถานแนะนำทางจิต
 9. หมวดที่ 5 การฟิกอบรม
 10. สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่างๆ
 11. ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และการทำร่วมกับเครือข่ายชุมชน
 12. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
 13. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
 14. 10 ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม และการบำบัดแก้ไข สงเคราะห์เด็กและเยาวชน ที่กระทำความผิด

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 2. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
 3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 4. ประมวลกฎหมายอาญา
 5. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 บรรพ 5 และ บรรพ 6
 6. ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา
 7. พระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบำบัดฟินฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
 8. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเดิม
 9. หมวดที่ 1 บททั่วไป
 10. หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 11. หมวดที่ 4 ศูนย์ฟิกและอบรม สถานศึกษา สถานฟิกอบรม และสถานแนะนำทางจิต
 12. หมวดที่ 5 การฟิกอบรม

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 2. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
 3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 4. พระราชบัญญัติการบริหารการแกิไขบำบัดฟินฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
 5. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
 6. หมวดที่ 1 บททั่วไป
 7. หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 8. หมวดที่ 4 ศูนย์ฟิกและอบรม สถานศึกษา สถานฟิกอบรม และสถานแนะนำทางจิต
 9. หมวดที่ 5 การฟิกอบรม ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับและศูนย์ฟิกและอบรม เด็กและเยาวชน พ.ศ.2547 การดูแลเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 2. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
 3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 4. การจัดการเรียนการสอน (การทำแผนการสอน การจัดการการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้)
 5. เทคนิคการให้คำปรึกษา
 6. พระราชบัญญัติการบริหารการแก่ไขบำบัดฟินฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
 7. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และที่แก่ไขเพิ่มเติม
 8. หมวดที่ 1 บททั่วไป
 9. หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 10. หมวดที่ 4 ศูนย์ฟิกและอบรม สถานศึกษา สถานฟิกอบรม และสถานแนะนำทางจิต
 11. หมวดที่ 5 การฟิกอบรม

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 2. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
 3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 4. การจัดการเรียนการสอน (การทำแผนการสอน การจัดการการเรียนรู้ วัดประเมินผลการเรียนรู้)
 5. เทคนิคการให้คำปรึกษา
 6. พระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบำบัดฟินฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
 7. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
 8. หมวดที่ 1 บททั่วไป
 9. หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 10. หมวดที่ 4 ศูนย์ขิกและอบรม สถานศึกษา สถานขิกอบรม และสถานแนะนำทางจิต
 11. หมวดที่ 5 การขิกอบรม
 12. ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพละศึกษา) 

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 2. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
 3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 4. การจัดการเรียนการสอน (การทำแผนการสอน การจัดการการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้)
 5. เทคนิคการให้คำปรึกษา
 6. พระราชบัญญัติการบริหารการแก่ไขบำบัดฟินฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
 7. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
 8. หมวดที่ 1 บททั่วไป
 9. หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 10. หมวดที่ 4 ศูนย์ฟิกและอบรม สถานศึกษา สถานฟิกอบรม และสถานแนะนำทางจิต
 11. หมวดที่ 5 การฟิกอบรม
 12. ความรู้เกี่ยวกับพลศึกษา

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 2. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
 3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 4. การจัดการเรียนการสอน (การทำแผนการสอน การจัดการการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้)
 5. เทคนิคการให้คำปรึกษา
 6. พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟินฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
 7. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และที่แกิไขเพิ่มเติม
 8. หมวดที่ 1 บททั่วไป
 9. หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 10. หมวดที่ 4 ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฟิกอบรม และสถานแนะนำทางจิต
 11. หมวดที่ 5 การฟิกอบรม
 12. ความรู้เกี่ยวกับคหกรรม 

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 2. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
 3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 4. การจัดการเรียนการสอน (การทำแผนการสอน การจัดการการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้)
 5. เทคนิคการให้คำปรึกษา
 6. พระราชบัญญัติการบริหารการแก่ไขบำบัดฟินฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2461
 7. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2443
  และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
 8. หมวดที่ 1 บททั่วไป
 9. หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 10. หมวดที่ 4 ศูนย์ผีเกและอบรม สถานศึกษา สถานผีเกอบรม และสถานแนะนำทางจิต
 11. หมวดที่ 5 การฟิกอบรม
 12. ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้า

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 2. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
 3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 4. การจัดการเรียนการสอน (การทำแผนการสอน การจัดการการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้)
 5. เทคนิคการให้คำปรึกษา
 6. พระราชบัญญัติการบริหารการแก่ไขบำบัดฟินฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
 7. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
  และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
 8. หมวดที่ 1 บททั่วไป
 9. หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 10. หมวดที่ 4 ศูนย์ผีเกและอบรม สถานศึกษา สถานผีเกอบรม และสถานแนะนำทางจิต
 11. หมวดที่ 5 การขิกอบรม
 12. ความรู้เกี่ยวกับช่างไม้และก่อสร้าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 2. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 4. กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 5. หลักการบัญชีเบื้องต้น
 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเดิม
 7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
 3. ความรู้ด้านงานเลขานุการ การประสานงาความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2548
 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเดิม
 9. ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 18 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments