สอ.ธกส. สหกรณ์ออมทรัพย์ ธ.ก.ส.

ลิงค์: https://ehenx.com/14064/ หรือ
ตำแหน่ง: สายงานสินเชื่อ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอ.ธกส. สหกรณ์ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เปิดรับสมัคร

ประกาศสหกรณ์ออมทรพยั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สอ.ธกส.)  ครั้งที่ 14/2564

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สอ.ธกส. 

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สอ.ธกส.) ประสงค์จะรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสายงานสินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

สายงานสินเชื่อ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สายงานสินเชื่อ

1.    คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1    บุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร)
1.2    มีสัญชาติไทย
1.3    ผู้สมัครที่เป็นชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้อง รับราชการทหาร
1.4    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธี้ใจ
1.5    เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
1.6    ไม,เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตพิ่นเพืเอนไมสมประกอบ ทั้งไม,เป็น โรคเรื้อน วัณโรคใน ระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก,สังคม ไม,เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด โรคพิษสุรา เรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด (เช่น Thalassemia Leukemia) โรคหัวใจ
1.7    ไม,เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.8    ไม,เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และหรือไม,เป็นบุคคลที่ศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
1.9    ไม,เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากราชการหรือออกจากองค์กรของรัฐบาลหรือสถาบันอื่น
1.10    ไม,เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม,ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม, เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.11    ไม,เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ สอ.ธกส. มาก่อน
1.12    ไม,เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา52
2.    พื้นความรู้ของผู้สมัคร
2.1    จบการศึกษาไมตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
2.2    มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
3.    เงินเดือนและสิทธิประโยชน์
3.1    จ่ายเงินเดือนในอัตราขั้นต้นระดับปริญญาตรีเดือนละ 15,000 บาท
3.2    กรณีมีประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานที่รับสมัคร จะพิจารณาให้เงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามที่ สอ.ธกส. กำหนด
3.3    สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

วิชาที่สอบ

สายงานสินเชื่อ

6.1    การสอบข้อเขียน มี 3 วิชา คังนี้
1)    วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
2)    วิชาความละเอียดแม่นยำ
3)    วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
6.2    การสอบสัมภาษณ์ สอ.ธกส. ทำการสอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนตามจำนวนที่ สอ.ธกส. กำหนด ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมหลักฐานต้นฉบับในการสมัครสอบแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่
6.3    การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) สอ.ธกส. ทดสอบบุคลิกภาพเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ในวันเดียวกับวันที่สอบสัมภาษณ์ และนำผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการสอบคัดเลือก 

วิธีการสมัครงานพนักงาน สอ.ธกส. สหกรณ์ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอ.ธกส. สหกรณ์ออมทรัพย์ ธ.ก.ส.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments