สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/14167/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู),พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ความในข้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิขาเทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ
  • ได้รับปริญญตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทางสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ รหัสวิชา ๕๐๙ หลักสูตรและสาขาวิชาการ ออกแบบผลิตภัณฑ์/มัณฑนศิลปี/การออกแบบพาณิชย์ศิลปี/การออกแบบตกแต่งภายใน/ออกแบบนิเทศศิลปี/ เครื่องเรือน/นวัตกรรมการออกแบบ/การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/สื่อมัลดิมีเดีย/ออกแบบสิ่งพิมพ์/ กราฟิกดีไซน์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตาม กฎหมายที่ออกโดยคุรุสภาและออกให้ก่อนการรับสมัครเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเท่านั้น
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย รหัสวิชา ๖๐๔ หลักสูตรและสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย/ คหกรรม (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)/แฟชั่นเทคโนโลยีเสื้อผ้า/ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า/ออกแบบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ/ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ/สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม/ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย/ มัณฑนศิลปี-แฟชั่นดีไซน์/เทคโนโลยีเสื้อผ้า/วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม/ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น/อุตสาหกรรม เครื่องแต่งกาย
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตาม
    กฎหมายที่ออกโดยคุรุสภาและออกให้ก่อนการรับสมัครเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเท่านั้น

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วย ตัวเอง ณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 – 4 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments