กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14246/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองนัวสำภู)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรา,ขการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ด้วย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราขการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ฉะใ?บ อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราซการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไช การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงรันที่ ด® กันยายน ๒๕๕๒ และประกากีคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ชองกลมงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกากีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติชองกลุ่มงานและ การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที, ๖๑๘/๒๕๖๓ ลงรันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรือง มอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรร โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยจะต้องเป้นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ อนุมัติให้สำเร็จภายในวันปิดรับสมัคร 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. การดำเนินงานเพื่อสนับสบุนงานการเจ้าหน้าที่และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
 2. การดำเนินงานฐานช้อมูลทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู
 3. จัดดำเนินงานอำนวยการจัดเตรียมข้อมูล บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
 4. จัดดำเนินงานอำนวยการจัดเตรียมข้อมูล บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมเพื่อ สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการและผู้บริหารของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
 5. การดำเนินงานติดต่อสนับสนุนภารกิจงานการวางแผนและการบริหารของสำนักงาน เกษตรและสหกณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 6. จัดเตรียมเอกสารสถานที่ และจดบันทึกรายงานการประชุม
 7. การดำเนินงานติดต่อประสานราชการและอำนวยการภารกิจงานด้านบริหารทั่วไปของ สำนักงาบเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
 8. การอำนวยการด้านบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูล ด้านประชาสัมพันธ์แกเกษตรกรผู้มาติดต่อสำนักงานเกษตรละสหกรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู
 9. การปฏิบัติงานด้านเอกสารและการบริหารทั่วไปของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่Iด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

 • ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และกฎ ของ พนักงานราขการ
 • ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานเลขานุการ และ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๖๕๒๖ และที่แก้!ขเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ,ศ. ๖๕๓๔ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๖๕๓๙
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๖๕๔๐ และที่แก้!ขเพิ่มเดิม
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บัานเมืองที่ดี พ.ศ. ๖๕๔๖
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการและ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้!ขเพิ่มเดิม
 • ทักษะการใช้ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์, การใฃ้เครื่องมือ สำนักงานและการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองนัวสำภู สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองนัวสำภู ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 – 15 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments