สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

ลิงค์: https://ehenx.com/14302/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ผู้ช่วยชำงสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ส.ป.ก.ศรีสะเกษ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ อาศัยอำนาจ คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๔๙๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ จิงน่ระคาครันสมัควนุคคสเที่อเสือคสรรเป็นพนัคงานราชควรทั่วพในตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

๓.๑ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาก่อสร้าง
๓.๒ อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันรับสมัคร 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

๕.๑ จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สำรวจรังวัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำ แผนที่แปลงที่ดิน
๕.๒ ประสานงานกับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการ สำรวจรังวัดแปลงที่ดิน
๕.๓ ร่วมตรวจสอบและปรับปรุงแก็ใขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน
๕.๔ ร่วมปฏีบ้ตงานในการเดินสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน รวมถึงการปักหมุดแนวเขตที่ดิน และ ตรวจสอบสภาพความสมมูรณ์และความถูกต้องของหลักหมุด
๕.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 – 16 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045612133

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments