สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/14369/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มิ.ย. – 19 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ

ด้วยจังหวัดลพบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจัางชอง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในฃัอ ๑๐ วรรคหนึ่ง และ ฃ้อ ๑๑ วรรคสอง ชองระเบียบสัาบักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานสถิติ

(๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางด้านประชากรศาสตร์ หรือ
(๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอย่างน้อย ๑ ปี
(3) มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, SPSS และ โปรแกรมประมวลผลอื่นๆ เป็นต้น) 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานสถิติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับสถิติซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้วิชาการทางด้านสถิติ เช่น การกำหนดมาตรฐานสถิติ กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ การร่างแผนจัดทำสถิติ รวมทั้งการดำเนินการส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคู่มือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคำสั่งอย่างกว้างๆ และอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

พนักงานสถิติ

  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
  2. ความรู้ความสามารถหรือทักษะในการคิด สรุปหาเหตุผล และการใช้ภาษาไทย
  3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน
  4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  5. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
  6. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการทางสถิติ
  7. การกำหนดมาตรฐานสถิติ การเก็บ การบันทึก การรวบรวมข้อมูลสถิติ การประมวลผล การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และการส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง, สมัครทางไปรษณีย์ 

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น ๓ แขวงทะเลชุบศร เขตเมืองลพบุรี กรุงเทพมหานคร10000 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 – 19 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments