สนจ.สุพรรณบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/14409/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์(ชาย)
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี (เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไชเพิ่มเติม และหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๒.๗/๘๓๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรร บุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรวิเป็นพนักงาน ราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย)

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
  • เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ให้อยู่ในความสงบ เรียบร้อย เริ่มตั้งแต่การรับตัว การจัดทำทะเบียนประวัติ การดูแลด้านอาหาร เครื่องแต่งกาย การรักษาพยาบาล การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ การเยี่ยมและติดต่อ การรักษาวินัย จนถึงการปล่อยตัว รวมทั้งงานธุรการ การรับส่งหนังสือ งานพิมพ์และร่างโต้ตอบหนังสือ งานเก็บรักษา ด้นหาเอกสาร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและอาคารสถานที่ งานประซาสัมพันธ์ งานเรื่องราวร้องทุกข์ การจัดทำรายงานยอดจำนวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์นอกเวลาราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานเรือนจำ เช่น การควบคุมรักษาการณ์เรือนจำหรือสถานที่ควบคุมต่างๆ มิให้ผู้ต้องขังแหกหักหลบหนี รับผิดชอบเกี่ยวกับ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ตรวจตราป้องกันการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขัง ตลอดจนการหลบหนีและจับกุมเมื่อมี การกระทำผิดอาญา เป็นต้น และปฏิบติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.สุพรรณบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ ๒๙๖ หมู่ ๓ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.สุพรรณบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments