มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/14478/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. จัดทำบัญชี จัดทำรายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน จัดทำประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำปี พร้อมทั่งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั่งเงินในและ เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ วิธีการบัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของหน่วยงานเพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ ถูกต้องและทันสมัย
 2. ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินของ องค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดทำฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกา เบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ดำเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จัดทำและ ดำเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบ รายงานการเงินต่าง ๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้การปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กำหนดให้เป็นปัจจุบัน
 4. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการ บัญชี ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
 5. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก,เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมาและแก,นักศึกษาที่มาฟิกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้การ ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านการวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนดไว้
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี รวมทั้งตอบ ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและบัญชีเพื่อให้ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใช้เวลาสอบ ๓ ชั่วโมง)
 2. วิชาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง)
 3. วิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบราชการ (ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง)
 4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ค. ๒๕๔๗
 5. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 7. ระเบียบงานสารบรรณ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล http://department.kru.ac.th/kru_person/ หรือติดต่อขอรับใบสมัครและยืนใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ห้อง ๙๘๘ ชั้น ๘ อาคาร ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
๒. สมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล http://department.kru.ac.th/kru_person/ นำส่งพร้อมหลักฐานการรับสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ค่าธรรมเนียม ไปที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๗๐ หมู่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๙๐ โดยการรับสมัครทางไปรษณีย์จะยืดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก (ไม,เกินวัน สุดท้ายของการรับสมัคร) และการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครนำส่งเอกสารครบถ้วน พร้อมทั้งโอนเงิน ค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว และจะไม,จ่ายเงินค่าธรรมเนียมคืนให้ไม,ว่ากรณีใดๆ และหลังจากผู้สมัคร นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้วให้แจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งไปที่ E-mail: siraporn@kru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments