ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -6 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ลิงค์: https://ehenx.com/14557/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิครีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ฃองประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ และ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการลาชีวะศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบหมายอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไปการจัดทำและลงนามไนสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเลียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๒.๒.๑สาขาช่างยนต์ รหัสวิขา ๒๐๑ (เครื่องกล/เทคนิคยายนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/ เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลปี(ช่างยนต์)เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่าง ยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)
๒.๒.๒ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง รหัสวิชา ๒๐๖ (ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปี(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต)
๒.๒.๓ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม รหัสวิชา ๒๐๗ (อิเล็กทรอนิกส์/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมศิลป้(อิเล็กทรอนิกส์)/ไฟฟ้าสื่อสาร/อุตสาหกรรมศิลปี(ไฟฟ้า สื่อสาร)/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/ลิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง/ วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
๒.๒.๔ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รหัสวิชา ๒๑๔ (สถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตย์/สถาปัตยกรรม ภายใน/เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
๒.๒.๕ สาชาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ๒๑๕ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิศวกรรม คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/เทคนิคคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีมีเดีย/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลดิมีเดีย/ วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสมองกลผิงตัว/ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี)
๒.๒.๖ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง สิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายไนวันปิดรับสมัคร
(๒) สำหรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ หากได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตาม ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิขาชีพครูต่อไป(เฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 – 6 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments