ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ลิงค์: https://ehenx.com/14563/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 9 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องการ กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการและคำสัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการ สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณธุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วตามสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ กลุ่มวิชา /ทางช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต และกลุ่มวิชา/ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยี สารสนเทศ

  1. รหัสสาขา ๒๐๒ คุณจุฒิเขียนแบบเครื่องกล/ อุตสาหกรรมศิลป็(เขียนแบบ)/ เครื่องมือ กล/ เทคนิคการผลิต/ ช่างกลโรงงาน/ วิศวกรรมการผลิต/ อุตสาหการเครื่องมือกล/ วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการ ผลิต)/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/ อุตสาหกรรมศึลป็(ช่างกลโรงงาน)/ อุตสาหกรรมศึลป็(การผลิต)/ อุตสาหกรรมศึลป็(เครื่องมือกล)/ เทคโนโลยีการผลิต/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/ วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการ ผลิต)/ การจัดการการผลิต/ เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกล โรงงาน)
  2. รหัสสาขา ๓๑๑ คุณจุฒิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ คอมพิวเตอร์ศึกษา/ คอมพิวเตอร์เพื่อการ บัญชี/ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ ระบบสารสนเทศ/ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ การจัดการ ระบบสารสนเทศ/ การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/ เทคโนโลยีสารสนเทศและ อินเตอร์เนต/ เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรม สารสนเทศ/ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอบุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธี้ โดยได้รับอบุมิติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 9 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments