มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลิงค์: https://ehenx.com/14577/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 21,250-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ติดตั้งเครืองคอมพิวเตอร์สวนบุคคลและอุปกรณ์ทีเกียวข้อง ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป เพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้อง กับความต้องการของหน่วยงาน
 2. ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่ง และคู่มือคำอธิบาย ชุดคำสั่ง ตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไข ข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 3. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการด้าน คอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาผึเก ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร1 ถ1ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบ ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที,เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
   

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ๒ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments