ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ค. -21 ก.ค. 2564

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ลิงค์: https://ehenx.com/14579/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 21 ก.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการ ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราขการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราขบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันๆ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ตรวจสอบแผนผัง แผนปฏิบัติการ โครงสร้าง พื้นฐาน รูปแบบทางวิศวกรรมต่าง ๆ
  ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานทางวิชาการ
 2. สำรวจ ค้นคว้า ทบทวน ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการวิเคราะห์ วิจัย
  และจัดทำข้อเสนอแนะ แนวทางมาตรฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ตลอดจนระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ
 3. วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และประเมินสถานการณ์ เพื่อสนับสนุน
  การบริหารจัดการแนวทางการดำเนินงาน ต้นทุน และความคุ้มค่าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนระบบขนส่งสาธารณะ

2. ด้านการวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ออกแบบกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนการวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 2. รวบรวม ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจร

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงาน บุคลากร คณะกรรมการต่าง ๆ องค์กร
  ความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภารกิจงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
  และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องหรือชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำและตอบคำถามประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่บุคลากรในและนอกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลหรือความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูล จัดทำสถิติ ปรับปรุงฐานข้อมูลหรือสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย มาตรการ มาตรฐานด้านการขนส่งและจราจร

วิชาที่สอบ

วิศวกรปฏิบัติการ

สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน มีหลักสูตรการสอบแข่งขัน ดังนี้

 1. ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร
 2. ความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนโครงการ
 3. ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีด้านการคมนาคมขนส่ง 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 21 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments