ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -6 ก.ค. 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/14581/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,พนักงานนิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงมหาดไทย

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ โดย สำนักงานโยธาริการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๖๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๒๒๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ โยธาริการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานนิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาภูมิสารสนเทศหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางใดทางหนึ่ง 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


พนักงานนิติกร

 ปริญญาตรีนิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา นิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนระบบงานแผนที่ เพื่อการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ จัดทำ/ ปรับปรุงแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ ควบคุมระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เชื่อมโยงข้อมูล ของแผนที่กับฐานข้อมูลผังเมือง ควบคุม รับผิดชอบและควบคุมในการแปลความหมายและดีความรูปถ่ายทาง อากาศจากภาพจำลอง ๓ มิติ ปรับให้ภาพถ่ายเพื่อให้เกิดภาพจำลอง ๓ มิติ ที่สมบูรณ์ถูกต้อง ตรวจสอบความถูก ต้องของแผนที่ต้นร่าง รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเขตปกครอง ข้อมูลนามศัพท์ทางภูมิศาสตร์ และกรรมสิทธี้ที่ดิน ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ติดตามและประเมินผล และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


พนักงานนิติกร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในคำพิพากษาศาล ปกครองและศาลยุติธรรม การเสนอแนะแนวทางร่างกฎหมายให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ค้นคว้าและวิเคราะห์ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมือง ทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดีความและวินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมาย ให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับกฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ การผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่!ด้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๑ เลขที่ ๑๒/๒ ถนนนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 – 6 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments