ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ลิงค์: https://ehenx.com/14812/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 9 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป
อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๑๐๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมาย งานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานของ กลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. เพศชาย/หญิง
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
๓. มีความสามารถในการใช้ไปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมัลดิมีเดีย การตัดต่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ให้นำผลงาน มาประกอบการพิจารณา)
๕. มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปงาน
๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่าง เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๗. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก สามารถทำงาน ร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการ บริการ
๘. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในงานที่ได้รับ มอบหมาย และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จลุล่วง
๙. มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ชื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตนเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๑๐. มีความอดทน สามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดัน
๑๑. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 9 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments