ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 ก.ค. -3 ส.ค. 2564

สำนักงานศาลยุติธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/14897/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-16,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ค. – 3 ส.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการในสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบ คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ มติคณะกรรมการช้าราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี 


ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ มติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 9400-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

(๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา นิติศาสตร์ และเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กำหนด ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตามระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ และ ๔ หรือ
(๒) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา นิติศาสตร์ และปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ. กำหนด ซึ่งไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพอื่น ตามที่ ก.ศ. กำหนดไม่น้อยกว่า ๔ ปี (ปริญญาในสาขาวิชาอื่นและการประกอบวิชาชีพอื่น ตามระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖) หรือ
(๓) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา นิติศาสตร์
(๔) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ในระดับวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานศาลยุติธรรมมาแล้ว 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(๑) ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนืยบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนืยบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนืยบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ
(๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ในระดับวุฒิการศึกษา ที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานศาลยุติธรรมมาแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีลักษณะงาน เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์วินิจฉัย ตรวจสอบ วิจัย พัฒนามาตรฐานงานในงานคดี การตัดสินใจ อยู่ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ กำหนดประเด็นในการตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วินิจฉัย เพื่อแสวงหา ช้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีตามที่ได้รับมอบหมาย โดยรวบรวมช้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ พยานหลักฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวช้องกับงานคดี จัดทำบันทึกสรุปข้อเท็จจริงและสรุปประเด็น
๑.๒ ดำเนินการบันทึกคำพยาน การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในคดี และดำเนินการ ตามกฎหมายและคำสั่งศาลในการคุ้มครองสิทธิของคู่ความทั้งก่อนและระหว่างการพิจารณา และบังคับคดี ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ
๑.๓ ดำเนินการออกหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให้ข้อมูลหรือจัดส่งเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอำนาจหน้าที่
๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบ การวางระบบพัฒนามาตรฐานงาน แผนงานโครงการในงานคดีที่รับผิดขอบ เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธตามที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกองค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบล้วน และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานทางกฎหมาย และคดีที่อยูในความรับผิดชอบ
๓.๒ ประสานงานกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกองค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในด้านการปรับปรุง แก่ไขกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบข้อคำถามในเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น การปฏิบัติตัวเมื่อมาติดต่อราชการศาลยุติธรรม และกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
๔.๒ ช่วยค้นคว้าตัวบทกฎหมาย คำพิพากษาฎีกา ข้อมูลทางวิขาการกฎหมายตามที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ
๔.๓ ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ คังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด
๑.๒ รับและจ่ายเงิน ตรวจสอบและออกเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่าย เงินถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
๑.๓ จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานตามภารกิจ ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๑.๔ รวบรวมข้อมูลรายละเอียดการจัดทำงบประมาณประจำปี สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุน ให้การทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๑.๕ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงินและเก็บรวบรวม เพื่อให้การ เบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ และสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงสำหรับการ ตรวจสอบในภายหน้า
๑.๖ ปฏิบัติงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซมและ บำรุงรักษา เพื่อหน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีคุณภาพ
๑.๗ จัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุและงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงในการดำเนินงาน
๑.๘ ศึกษา ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลการ ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
๑.๙ รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อ นำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๑.๑๐ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบอ้วน และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานการเงินและบัญชี และการพัสดุ ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตคุประสงค์ที่กำหนด
๑.๑๑ ศึกษาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาปรับใข้กับ การปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และคุณภาพเพิ่มขึ้น
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการติดต่อราชการศาลยุติธรรมได้ตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการ
๒.๒ ช่วยสืบด้นข้อมูล ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมถุทธี้ตามที่กำหนด
๒.๓ ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี ๒ ภาค ดังนี้
๗.® การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ ข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑.๒ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และที่แกิไขเพิ่มเดิม
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
๑.๔ พระราขบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
๑.๕ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
๑.๖ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราขการศาลยุติธรรม
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี
๒.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่
๒.๑.๑ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสืยหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า ที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๑.๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
๒.๒ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
๒.๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความแฟง
๒.๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๕ กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๒.๖ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำแนะนำของประธานศาลฎีกา และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี ๒ ภาค ดังนี้
๗.© การวัดความรู้ความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐0 คะแนน) ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ ข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
๑.๑ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และที่แกิไขเพิ่มเดิม
๑.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ที่แกิไขเพิ่มเดิม
๑.๔ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
๑.๕ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี
๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ
๒.๒ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒.๓ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒.๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๕ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลาง พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. – 3 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานศาลยุติธรรม

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments