ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ส.ค. -1 ก.ย. 2564

กรมการเงินทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15300/ หรือ
ตำแหน่ง: เสมียน,เสมียนการเงิน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการเงินทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ส.ค. – 1 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการเงินทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเช้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (บรรจุทดแทนการสูญเสีย)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุน เพื่อสอบ คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (บรรจุทดแทนการสูญเสีย) ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เสมียน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เสมียนการเงิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๒.๑.๑ อายุไม่ตากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๖) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการและ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับ การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ
๒.๑.๒ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร โดยต้องมีความสูงอย่างตํ่า ๑๖๐ ซม. รอบอก ๗๖/๗๙ ซม.
๒.๑.๓ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ ๑ เท่านั้น
๒.๑.๔ งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๓ – พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งจะต้อง เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๒ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๒.๑ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพณิชยกรรม ทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย ๙ หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่รับสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น
๒.๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบล้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับที่แกิไขทุกฉบับ
๒.๒.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๒.๔ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒.๒.๕ ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสูงสุด
๒.๒.๖ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารประทวน
๒.๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคล ล้มละลาย ตามคำพิพากษา
๒.๒.๘ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๒.๒.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำ พิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
๒.๒.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๒.๒.๑๑ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
๒.๒.๑๒ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพบก มาก่อน
๒.๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๒.๒.๑๔ เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าไม่แจ้งต่อหน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง กรมการเงินทหารบก จะถือว่าผู้สมัคร แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อกองทัพบกภายหลัง ดังนั้น กรมการเงินทหารบก จะสงวนสิทธี้ในการพิจารณาไม่รับบรรจุภายหลังได้
๓. คะแนนเพิ่มแก่ผู้ที่เป็นทายาททหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ. ดังนี้
๓.๑ ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ. ที่ยังรับราชการ หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่) เพิ่มให้ ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน
๓.๒ เป็นบุตรทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ. ซึ่งประสบอันตรายทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ฯ เพิ่มให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๓.๓ สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุดที่สำเร็จการฟิกวิชาทหาร โดยเพิ่มให้ ดังนี้
๓.๓.๑ ชันปีที ๕ เพิมให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๓.๓.๒ ชั้นปีที่ ๔ เพิ่มให้ ๖ ใน ๑๐๐ คะแนน
๓.๓.๓ ชั้นปีที่ ๓ เพิ่มให้ ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน
๓.๔ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจำการแล้ว เพิ่มให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๓.๔ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ อส.ทพ. พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ยังปฏิบัติงาน ใน ทบ. และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป นับเป็นวัน (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลด เนื่องจากมีความผิดบกพร่อง) เพิ่มให้ ๕ใน ๑๐๐ คะแนน
๓.๖ ผู้มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนน จากหลักเกณฑ์ข้างต้นข้อ ๓.๑ – ๓.๔ จะเพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ ทั้งในข้อ ๓.๑ และ ๓.๔ ให้เพิ่มคะแนนเท่ากับคะแนนที่ให้เพิ่มในข้อ ๓.๑ – ๓.๔รวมกันไม่เกินร้อยละ ๑๐
๓.๗ ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนกำหนดปลดจากกองประจำการซึ่งจะครบกำหนดปลด
ใน ๑ พ.ย. ๖๓ เป็นต้นไป ใหได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษร้อยละ ๕ เพิ่มเติมจากที่ ทบ. กำหนด
๓.๘ ให้ผู้มีคุณสมบัติได้สิทธิคะแนนเพิ่ม ซึ่งมีความประสงค์ขอสิทธิคะแนนเพิ่ม อัพโหลดหลักฐานการขอสิทธิคะแนนเพิ่มโดยตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำการรับสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ กรมการเงินทหารบก findept.rta.mi.th

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการเงินทหารบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 นาฬิกา) สถานที่รับสมัคร ณ 

กรมการเงินทหารบก กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนครกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 – 1 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022977624

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กรมการเงินทหารบก findept.rta.mi.th

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการเงินทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments