ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.ย. -8 ต.ค. 2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลิงค์: https://ehenx.com/15433/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ก.ย. – 8 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2/2564

ด้วยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2544/2563 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสัตวบาล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการทำงานด้านสัตวบาล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสัตวบาล

1)    รับผิดชอบแผนกโคเนื้อ

(1)    ดูแลจัดการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการผลิตลุงสุด
(2)    วางแผนการนำเข้า การผลิต และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิด
(3)    จัดทำทะเบียนประวัติ รายงานจำนวนสัตว์มีชีวิต คลอด จำหน่าย ป่วย ตาย และ
(4)    รายงานโปรแกรมดูแลสุขภาพสัตว์
(5)    รายงานประสิทธิภาพการการใช้อาหาร
(6)    แจ้งขอให้จัดหาอาหาร ยา วัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์
(7)    พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ จัดทำระบบมาตรฐานฟาร์ม ประสานงานกับหน่วยงานของ
(8)    ควบคุมการปฏิบัติงานคนงานเลี้ยงสัตว์ภายในแผนก
(9)    ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

2) รับผิดชอบแผนกโคนม
(1)    ดูแลจัดการเลี้ยงโคนมให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด
(2)    วางแผนการนำเข้า การผลิต และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต
(3)    จัดทำทะเบียนประวัติ รายงานจำนวนสัตว์มีชีวิต คลอด จำหน่าย ป่วย ตาย และ
(4)    รายงานโปรแกรมสุขภาพสัตว์ การใช้ยา และเวชภัณฑ์
(5)    แจ้งขอให้จัดหาอาหาร ยา วัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์
(6)    รายงานประสิทธิภาพการใช้อาหารโคนม
(7)    พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ จัดทำระบบมาตรฐานฟาร์ม ประสานงานกับหน่วยงานของ กรมปศุสัตว์
(8)    ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
(9)    ควบคุมการปฏิบัติงานคนงานเลี้ยงสัตว์ภายในแผนก
(10)    จัดทำใบจัดหา และขอใบเสนอราคา ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อ ดำเนินการจัดชื้อ

3)    งานสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
(1)    สนับสนุนการเรียนการสอน/ผิกภาคปฏิบัติ รายวิชาการจัดการโคนม ให้แก่นิสิต สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
(2)    สนับสนุนการเรียนการสอน/ผิกภาคปฏิบัติ รายวิชาเทคโนโลยีการสืบพันธ์และการ ผสมเทียม ให้แก่นิสิตสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
(3)    สนับสบุนการเรียนการสอน/ผิกภาคปฏิบัติ รายวิชาการจัดการโคนม ให้แก่นิสิต สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
(4)    สนับสบุนการเรียนการสอน/ผิกภาคปฏิบัติ รายวิชาวิทยาเธนุเวชและแอนโดรทาง สัตวแพทย์ ให้แกนิสิตสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี

4)    รับผิดชอบแผนกท่องเที่ยวเชิงเกษตร

5)    รับผิดชอบงานแปลงพืชอาหารสัตว์

6)    รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสัตวบาล

วิชาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ณ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม (ชั้น 2)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 8 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043754416

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments