สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ลิงค์: https://ehenx.com/16155/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ม.ค. – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๑. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
๒. จัดทำแผนและศู่มือการฟิกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการ วิเคราะห์ จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฟิกอาชีพ
๓. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฟิกปฏิบัติในสถานประกอบการ และ มีการวัดผล การประเมินผลควบคุมกำกับดูแล และการแก้ปัญหาต่างๆ
๔. ประชุมสัมมนาครูฟิก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๔. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อจัดหาที่ฟิกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา
๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
–    พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
–    พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    ข่าวสาร-บ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป
–    ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย
–    ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้ โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน
ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
–    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 – 21 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

แผนที่ file 1

Facebook Comments