สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ลิงค์: https://ehenx.com/16161/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระนอง (วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งใน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) โดยปฏิบัติงานใน วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๑๑กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราขการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/ ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่่วไป)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่่วไป)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่่วไป)

๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถาน ประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๒.๒ สำรวจข้อมูลความต้องการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าฟิกงาน และฟิกอาชีพของสถานประกอบการใน พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเผยแพรให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย
๒.๓ จัดทำแผนการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
๒.๔ จัดเตรียมความพร้อมส่งเสริมและจัดกิจกรรม ก่อน ระหว่าง และหลังฟิกงานและฟิกอาชีพของ นักเรียน นักศึกษาต่างเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๒.๕ ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฟิกงาน ให้กับนักเรียน
นักศึกษา
๒.๖ วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฟิกปฏิบัติใน สถานประกอบการและมีการ วัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ ประชุมสัมมนาครูฟิก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผน พัฒนาการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๒.๗ จัดทำแนวทางการทำงาน ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้!ขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษาที่มาฟิกงาน และฟิกอาชีพ ในสถานประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๒.๘ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้น
๒.๙ ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 – 19 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

แผนที่ file 1

Facebook Comments