สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ลิงค์: https://ehenx.com/16169/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ม.ค. – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัย อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการและแนบสัญญาจ้างของพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และ คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดทำและลง นามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลที่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ปฏิบัติหน้าที่หลักที่เกี่ยวกับส่วนของ CVM โดยประสานความร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงาน ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคม เป็นต้น โดยมืลักษณะงานที่ ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการ งานสารบรรณทั่วไป งานบริการ และอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับ การรับ-ส่งหนังสือราขการ การลงทะเบียนควบคุมหนังลือเข้า-ออก การเก็บและค้นหาเอกสารต่าง ๆ การร่างและ โต้ตอบหนังลือราชการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ สารบรรณที่กำหนดไว้
๒. ปฏิบัติงานการลงเวลานัดหมายติดต่อประสานงาน และการจัดเตรียมการประชุม บันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ
๓. ปฏิบัติงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ เช่น การควบคุม จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การควบคุมการ เบิกจ่ายพัสดุสำนักงาน การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบพัสดุที่กำหนดไว้
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช่โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงานใน การรวบรวมข้อมูล และจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ช่อมูลสถิติ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และ เป็นหลักฐานทางราชการ
๕. ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ การวางแผนการทำงานหรือโครงการของ หน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๖. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทั่!ด้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 – 21 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แผนที่ file 1

Facebook Comments