สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ลิงค์: https://ehenx.com/16186/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู),พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ม.ค. – 26 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่ง ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และพนักงาน บริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ฉะนั้นอาศัย อำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดทำ และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปบี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัสวิชา ๕๐๘ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก คุณวุฒิที่สอดคล้อง (คอมพิวเตอร์อาร์ต/คอมพิวเตอร์กราฟฟิก/เวชนิทัศน์/ เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาดิจิทัลอาร์ต(ออกแบบดิจิทัลอาร์ต)/นฤมิตศึลป็/วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์และมัลดิมีเดีย/ดิจิตอลมีเดีย)
๓.๒. มิใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแช่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัคร สอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต่อการ จัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมิใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใซัแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำ สัญญาจ้าง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ได้รับวุฒปริญญาตรี หรือคุณวุฒอนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถาน ประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนการบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ด้งน
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลึอผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศึลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิกอบรม และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป
๙. ติดต่อประสารงานและให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย หรือเหตุเร่งด่วนตามที่ ได้รับมอบหมาย


พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

๑ ส่งเสริม สนับสนุบ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถาน ประกอบการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒. สำรวจและจัดเก็บข้อมูลความด้องการการรับนักเรียน นักศึกษาเข้านึกงาน และนึกอาชีพของสถาน ประกอบการ และข้อมูลครูพิเศษในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย
๓. จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานชองศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่
๔. จัดรูปแบบบริหารงานภายในศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่
๕. นิเทศการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖. จัดเตรียมความพร้อมส่งเสริม และจัดกิจกรรมก่อน ระหว่าง และหลังนึกงานและนึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาต่างเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๗. จัดทำแนวทางการทำงาน ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไขบีญหา และอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษาที่มานึกงาน และนึกอาชีพในสถานประกอบการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๘. สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการนึกงานและนึกอาชีพทั่งในสถานศึกษา และในสถานประกอบการ
๙. พัฒนาเว็ปไซด์และนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันครบทุกด้าน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 – 26 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

แผนที่ file 1

Facebook Comments