ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ม.ค. 2565 รวม 25 อัตรา,

กรมทรัพยากรธรณี

ลิงค์: https://ehenx.com/16203/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานช่วยสำรวจ,เจ้าหนาที่พัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ,ช่างสำรวจ,นักวิชาการทรัพยากรธรณี,นักธรณีวิทยา,วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,430-19,500
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยกรมทรัพยากรธรณี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงาน และคุณสมบัติเสพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเสพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานช่วยสำรวจ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


เจ้าหนาที่พัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นักวิชาการทรัพยากรธรณี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักธรณีวิทยา

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานช่วยสำรวจ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย


เจ้าหนาที่พัสดุ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี


ช่างสำรวจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง


นักวิชาการทรัพยากรธรณี

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


นักธรณีวิทยา

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี


วิศวกรโยธา

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานช่วยสำรวจ

ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักธรณีวิทยาในภาคสนามเพื่อการสำรวจธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี รวมถึงปฏิบัติงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการและภาคเอกชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหนาที่พัสดุ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดชื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแชม และบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาชื้อหรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำและดำเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี ทำรายงานฐานะทางการเงิน งบประมาณรายรับรายจ่าย รวมถึงจัดทำเอกสารการยืมเงินทดรองราชการ เงินฎีกา และจัดทำใบสำคัญ หักล้างเงินยืม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของส่วน.ราชการ กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบ การควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอนโยบายและ แนวทางการตรวจสอบ มาตรการ การควบคุมภายใน และปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างสำรวจ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางช่างสำรวจ การสำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที,ได้จากการสำรวจ การทำแผนที่ แบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจ การสำรวจและคำนวณราคา ที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธี้ที่ดิน เป็นต้น หรือตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน บริหารด้านช่างสำรวจในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ระดับแผนก และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีได้รับมอบหมาย


นักวิชาการทรัพยากรธรณี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ชึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกำหนดพื้นที่ การสงวน อนุรักษ์ การพื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ชากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย การดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแล ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบ การประกอบกิจการเกี่ยวกับแร่ และทรัพยากรธรณีอื่น การอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตรหรือใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับแร่ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเกี่ยวกับของกลาง การเก็บ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


นักธรณีวิทยา

ปฏิบัติงานทางธรณีวิทยา ขื่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เรื่องธรณีวิทยา ตลอดจนทดลองหาลักษณะชนิด และคุณสมบัติของหิน พิจารณาโครงสร้างทางธรณีวิทยา จัดทำแผนที่ ทางธรณีวิทยา เพื่อค้นหาและพัฒนาแหล่งแร, และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกรโยธา

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางวิศวกรรมโยธา การออกแบบและคำนวณด้าน วิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าว ข้างต้นนี้ต้องมีลักษณะ ขนาด หรือยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้สำหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานช่วยสำรวจ

๑. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านผู้ช่วยนักธรณีวิทยาในภาคสนามเพื่อการสำรวจ ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี รวมถึงความรูในการปฏิบัติงานติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๓. ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์


เจ้าหนาที่พัสดุ

๑. ความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ โดยเกี่ยวกับ การจัดหา จัดชื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแชมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสาร เกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุ สัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาชื้อหรือสัญญาจ้าง
๒. ความรู้เกี่ยุวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวขัอง ๓. ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำและดำเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณการเงิน บัญชี ทำรายงานฐานะทางการเงิน งบประมาณรายรับรายจ่าย รวมถึง จัดทำเอกสารการยืมเงินทดรองราชการ เงินฎีกา และจัดทำใบสำคัญ หักล้างเงินยืม
๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๓. ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

๑. ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และ จริยธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเดิม ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในด้านการบริหาร งบประมาณด้านการเงิน ด้านพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง ๓. ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์


ช่างสำรวจ

๑. ความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านช่างสำรวจ การสำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่ง ต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทีได้จากการสำรวจ การทำแผนที่แบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจ การสำรวจ และคำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธี้ที่ดิน
๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง ๓. ความรู้พี้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์


นักวิชาการทรัพยากรธรณี

๑. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี โดยเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกำหนดพื้นที่ การสงวน อนุรักษ์ การพื้นฟู และการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรณี ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ชากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย การดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับแร, และ ทรัพยากรธรณีอื่น การอนุญาตอาชญาบัตร ประทานบัตรหรือใบอนุญาต ต่างๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับแร่ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการ เกี่ยวกับของกลาง การเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๓. ความรู้พี้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์


นักธรณีวิทยา

๑. ความรู้เกี่ยวกับงานทางธรณีวิทยา โดยเกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เรื่องธรณีวิทยา ตลอดจนทดลองหาลักษณะชนิดและคุณสมบัติ ของหิน พิจารณาโครงสร้างทางธรณีวิทยา จัดทำแผนที่ทางธรณีวิทยา เพื่อค้นหาและพัฒนาแหล่งแร่
๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง.
๓. ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์


วิศวกรโยธา

๑. ความรู้เกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมโยธา การออกแบบและคำนวณด้าน วิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ ต้องมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง ๓. ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรธรณี  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 21 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมทรัพยากรธรณี

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments