กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/16211/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานแปลและล่าม,พนักงานสื่อสาร,พนักงานโทรศัพท์,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,430-32,430
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ม.ค. – 28 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร และช้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๖ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานแปลและล่าม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานสื่อสาร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานโทรศัพท์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 32430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานแปลและล่าม

เป็นเพศชายหรือเพศหญิงและสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 


พนักงานสื่อสาร

เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 


พนักงานโทรศัพท์

เป็นเพศชายหรือเพศหญิง และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 


พนักงานธุรการ

เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานแปลและล่าม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๑. ตรวจ แปล และเรียบเรียง ภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่นภาษาไทยและ/หรือภาษาไทย เป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น
๒. ทำหน้าที่ล่ามตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. ช่วยเหลือในการตรวจ ถอด แปล ตีความและเรียบเรียงจากข้อความรหัสและ/หรือจากเครื่องมือ สื่อสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น
๔. เก็บ รวบรวม และบันทึกถ้อยคำที่มีความหมายเฉพาะในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ทางราชการทหารซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการแปลและล่ามภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๖. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของนักวิชาการแปลและล่าม
๗. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานสื่อสาร

๑. เข้าและถอดรหัส รวมทั้งดักรับข่าว
๒. เป็นพนักงานรับ – ส่ง วิทยุโทรพิมพ์ รวมทั้งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สื่อสาร
๓. ใช้เครื่องมือสื่อสารต่อต้านและตอบโต้ทางด้านการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการสื่อสารภายใต้การควบคุม,ชองผู้บังคับนัญขา
๕. ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ กลุ่มงาน บริการ


พนักงานโทรศัพท์

๑. เป็นพนักงานรับและต่อโทรศัพท์ (Operator)
๒. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สื่อสาร
๓. ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการสื่อสารภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานธุรการ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสาร ของทางราชการ
๒. รับ – ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารชองทางราชการ
๓. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
๔. ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานแปลและล่าม

–    ความรู้ทั่วไป
–    ภาษาไทย
–    ภาษาอังกฤษ
–    คอมพิวเตอร์
–    ความรู้ตามลักษณะงาน


พนักงานสื่อสาร

–    ความรู้ทั้วไป
–    ภาษาไทย
–    ภาษาอังกฤษ
–    คอมพิวเตอร์
–    ความรู้ตามลักษณะงาน


พนักงานโทรศัพท์

–    ความรู้ทั่วไป
–    ภาษาไทย
–    ภาษาอังกฤษ
–    คอมพิวเตอร์
–    ความรู้ตามลักษณะงาน


พนักงานธุรการ

–    ความรู้ทั่วไป
–    ภาษาไทย
–    ภาษาอังกฤษ
–    คอมพิวเตอร์
–    ความรู้ตามลักษณะงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 – 28 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองทัพอากาศ

แผนที่ file 1

Facebook Comments