กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16228/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตราด (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ม.ค. – 28 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดตราด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเถือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ลำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด

ด้วยจังหวัดตราด โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชองสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตราด ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วธการและ เงื่อนไชการสรรหาและเถือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันทื่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัดเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบีตฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเถือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมืรายละเอียดดังต่อใปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ห่รือประกาศบียบัตรของส่วนราชการ ต่าง ๆ ที่มหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปีต่อจากวุฒิประกาศนยบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระด้บเดียวกันในสาชาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ สาชาพาณ์ชยการ สาชาการเลชานุการ สาชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบัญชี สาขาคอมพวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

๑. ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดราด
๒. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เข่น การรับส่ง ลงทะเบียนหนังสือราชการ จัดเตรัยมการประชุม เพื่อสนับสนุนงานต่าง ๆ ร่าง พมพหนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ค้นหาและติดตามเอกสาร ต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
๓. รวบรวมข้อมูลจัดเก็บสถดิเอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อ การค้นหาเป็นหลักฐานของทางราชการ
๔. ให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนที่มาติดต่อราชการ
๕. ช่วยปฏิบัติงานด้านวิรัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ชองหน่วยงาน
๖. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
๗. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมึองตราด จังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 – 28 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ file 1

Facebook Comments