ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -15 ก.พ. 2565 รวม 8 อัตรา,

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/16284/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.พ. – 15 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่ ๒/๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วย กรมล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๘ อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาโท) จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาตรี) จำนวน ๔ อัตรา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (คอมพิวเตอร์) (ปริญญาตรี) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน ๒ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของกรมล่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพาณิชย์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-21000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์

  • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
    ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หรือได้รับปริญญาหรือวุฒิอย่างอื่น ที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหบ่งสำหรับตำแหน่งนี้


นิติกร

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพาณิชย์

ปริญญาโท
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพาณิชย์ การค้าระหว่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม พร้อมคำของบประมาณประจำปี ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับ ปัจจัยในการทำงาน มีความเหมาะสม และสามารถบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม
(๒) ดำเนินกิจกรรมและบริหารกิจกรรมภายใต้แผนงานที่กำหนดไว้ และนอกแผนงานกรณี ปรับเปลี่ยนแผนงานตามความจำเป็นและเหมาสมแก่สถานการณ์
(๓) จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ข้อมูลตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัญหา/ อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก่ไข
(๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
(๑) ศึกษา/วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลด้านธุรกิจบริการการค้าระหว่างประเทศของไทยและตลาด สำคัญในภูมิภาคต่างๆ
(๒) จัดทำสถิติ/ข้อมูลการค้าด้านธุรกิจบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ช่วยดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ส่งเสริมธุรกิจบริการเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
๓. ด้านการประสานงาน
ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผล ในการทำงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปริญญาตรี
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพาณิชย์ การค้าระหว่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรม พร้อมจัดทำคำของบประมาณประจำปีในภาพรวมของ กลุ่มงาน หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(๒) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใน ภาพรวมของกลุ่มงาน หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(๓) ช่วยดำเนินกิจกรรมและบริหารกิจกรรมภายใต้แผนงานที่กำหนดไว้ และนอกแผนงานกรณี ปรับเปลี่ยนแผนงานตามความจำเป็นและเหมาสมแก่สถานการณ์
(๔) สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ข้อมูลตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัญหา/อุปสรรค พร้อม ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก่ไข จากแบบสอบถามกิจกรรม
(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
(๑) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามกรอบระยะเวลา เป้าหมาย และผลสัมฤทธที่กำหนด
(๒) จัดทำสถิติ/ข้อมูลการค้าสินค้า/ธุรกิจบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ด้านการประสานงาน
ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
สัมฤทธผลในการทำงาน


นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความชำนาญในงานบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบ คอมพิวเตอร์สารสนเทศภายในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ เพื่อทำรายงานสนับสนุนการวางแผนงานด้านสารสนเทศ และด้านระบบคอมพิวเตอร์
(๒) ช่วยวางแผนและติดตามงานภายในหน่วยงาน เช่น งานออกแบบ ติดตั้ง ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธ ตามเป้าหมายที่กำหนด
(๓) ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติด้านสารสนเทศ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
(๑) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนด้านการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ สัมฤทธผลในการทำงาน
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลด้านสารสนเทศ ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและเกิดความเข้าใจในระบบ สารสนเทศ และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ


นิติกร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการร่างหรือแกไขเพิ่มเดิมกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ การดำเนินการทางวินัย การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง ทางอาญา คดีปกครอง การจัดทำนิติกรรมสัญญา ต่างๆ หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. – 15 ก.พ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments