สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ลิงค์: https://ehenx.com/16295/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานรับ-ส่งเอกสาร,พนักงานเรียงพิมพ์,พนักงานสนับสนุนขับยานพาหนะ,นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.พ. – 25 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน ๘ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๓ ของระเบียบรัฐสภาว่าด้วยพนักงาน ราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้าง เป็นพนักงานราชการรัฐสภา ตามหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ ๗๔/๒๕๖๐ (ว ๒๐) ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ และประกากีคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานชองพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงประกากีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานเรียงพิมพ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานสนับสนุนขับยานพาหนะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)


พนักงานเรียงพิมพ์

วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)


พนักงานสนับสนุนขับยานพาหนะ

วุฒิประกาศบียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
–    มีใบอนุญาตขับรถประเภท ชนิดที่ ๑ ชื้นไป
–    เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในรถยนต์โดยสาร
–    มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา สามารถแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ
ของเครื่องยนต์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน
–    มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี
–    รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างดี
–    ในกรณีที่เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเป็นบุคคลที่ผ่านการเรียน รด. ชั้นปีที่ ๓ มาแล้ว (ต้องมีสำเนาหลักฐานแสดง เช่น ใบ สด.๘, ใบ สด.๙)
–    ต้องสามารถเดินทางเพื่อปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

๑. รับ – ส่งหนังสือราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. บันทึกการจัดส่งหนังสือ/เอกสารของราชการ
๓. เก็บรวบรวมใบฝากส่งหนังสือ
๔. รับ – ส่งเอกสารและแฟ้มเอกสาร
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานเรียงพิมพ์

๑. ให้บริการอัดสำเนาด้วยระบบดิจิตอล ให้บริการถ่ายเอกสารต่าง ๆ และดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องอัดสำเนา
๒. ตัด เจียน หนังสือด้วยเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ
๓. พับยกหนังสือด้วยเครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ
๔. เรียงหน้าหนังสือต่าง ๆ ด้วยเครื่องเรียงอัตโนมัติ และเรียงหน้าหนังสือต่าง ๆ ด้วยมือ
๕. ตรวจหนังสือก่อนจะนำเข้าเครื่องเรียงอัตโนมัติ
๖. เก็บเล่มหนังสือ และซ้อนยก
๗. จัดทำรูปเล่มหนังสือ และเย็บเล่มหนังสือต่าง ๆ ด้วยมือ
๘. เย็บเล่มหนังสือต่าง ๆ ด้วยเครื่องเย็บและตัดเจียน
๙. เข้าปกหนังสือโดยไสสันฉาบกาวด้วยเครื่องไสกาว เข้าปกหนังสือด้วยมือ และเข้าปกหนังลือ ด้วยเครื่องเข้าเล่มชนิดกระดูกงู
๑๐. ดูแลรักษา และทำความสะอาดเครื่องไสกาว
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


พนักงานสนับสนุนขับยานพาหนะ

๑. มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจแก้ไข ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องต้นได้
๒. มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจศึกษาเส้นทาง และคำนวณค่าใช้จ่ายการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิง ในการเดินทาง
๓. มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจราชการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในรถยนต์โดยสาร
๔. มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการบำรุงรักษาพาหนะเบื้องต้นและสามารถแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถยนต์ได้
๕. มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจทำความสะอาดรถยนต์โดยสารและรถยนต์รับรองของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา
๖. มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกบริการสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการวุฒิสภา และ บุคคลในวงงานรัฐสภา
๗. มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยในการจอดรถยนต์โดยสารและ
เข้า – ออก สถานที่ต่างๆ
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

๑. ดำเนินการด้านวิชาการ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะทางด้านกฎหมาย ๒. ดำเนินการศึกษา รวบรวมผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุมที่จะนำเข้าสู่วุฒิสภา
๓. ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างข้อบังคับการ ประชุม
๔. ดำเนินการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงานการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุม และรายงาน ของคณะกรรมาธิการเพื่อนำเสนอวุฒิสภาพิจารณา
๕. ดำเนินการศึกษา รวบรวม และประมวลเหตุผลประกอบมติคณะกรรมาธิการเพื่อเป็นข้อมูล ให้กรรมาธิการชี้แจงต่อวุฒิสภา
๖. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมของคณะกรรมาธิการเพื่อจัดทำและเผยแพร่ผลงาน ของคณะกรรมาธิการ
๗. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการของคณะกรรมาธิการ
๘. ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้แปรญัตติมาชี้แจงและหนังสือเรียกบุคคลหรือหน่วยงาน ให้จัดส่งเอกสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา ตลอดจนจดบันทึกการประชุมและ มติที่ประชุมของคณะกรรมาธิการ
๙. ดำเนินการติดต่อประสานกับคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและ เลขานุการ รวมทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและประชาชนเพื่อเข้าร่วมประชุม และชี้แจง กับคณะกรรมาธิการ
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
๒. ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางสถานที่ราชการ


พนักงานเรียงพิมพ์

๑. ความรู้ในการเรียงเอกสารด้วยเครื่องเรียงกระดาษอัตโนมัติ ๒. ความรู้ในการพับยกหนังสือด้วยมือและเครื่องพับกระดาษ อัตโนมัติ


พนักงานสนับสนุนขับยานพาหนะ

๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา การแก้ไข ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และ การขนส่ง
๓. ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางสถานที่ราชการ


นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

๑. ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ และการควบคุม การบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุม ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการ กระทำกิจการ สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ๓. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๔. ความรู้เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. – 25 ก.พ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments